แผนกวิชาการขายและการตลาด

นางลลิดา โค้วไพโรจน์
(หัวหน้าแผนกวิชา)
Tel. : 088-041-2912
E-mail : jeablalida@hotmail.com
Facebook : ลลิดา โค้วไพโรจน์
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
บธ.บ.การตลาด
Tel : 081-593-3483
E-mail : Pensri_sisat@hotmail.com
นางสาววลีรัตน์ ทองอินทร์
บธ.ม.การตลาด
Tel. : 089-402-1001
E-mail : Amp.valeerat@gmail.com
Facebook : ครูวลีรัตน์ ทองอินทร์
นางสาวอรณิชชา เดือนเพ็ง
บธ.บ.การตลาด
Tel : 062-636-5197
E-Mail : Onnidcha2525@gmail.com
นางสาวณัฐกฤตา สุริเทศ
บธ.บ.การตลาด
Tel : 084-654-3079
E-Mail : Nongluck.st@gmail.com