แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายประยูร เดือนเพ็ง
(หัวหน้าแผนกวิชา)
ปทส.เชื่อมและประสาน
Tel. 087-149-9717
E-mail : Sanim2523@hotmail.com
นายรวาธี ชนะวงศ์
คอ.บ.อุตสาหกรรม
Tel. 099-470-9029
E-mail : prasit_cha09@yahoo.co.t

นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
ปทส.เชื่อมและประสาน
Tel. 093-226-2620
E-mail : Songsitbuachum@gmail.com

นายกิตติพันธ์ ศรีเสมอ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
Tel. 092-632-9154
E-mail : Kittipan428915@gmail.com
Facebook : ชินชินและดาริน

นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
วศ.ม.เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
Tel. 098-156-4251
E-mail : ronnakrit4251@gmail.com
Facebook : Ronnakrit_nutkronnapa

นางสาวอินทุอร โยธี
คอ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Tel. 083-748-6392
E-mail : intuon2499@gmail.com
Facebook : Pam intuon yothee

นางสาวปวีณอร นัยนิตย์
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
Tel. 088-101-5075
E-mail : aonpaveenon@gmail.com
Facebook : ปวีณอร นัยนิตย์