แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นางสาวอังศุธา สุทธิประภา
(หัวหน้าแผนกวิชา)
ศศ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว
Tel. 081-051-5269
E-mail : angsutha.s@gmail.com
Facebook : Angsutha Sutthiprapha
ID Line : Angsutha

นายกรณ์ ก้านเพชร
อ.ศศ.ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
คศ.บ.การโรงแรมและภัตตาคาร
ศษ.บ.การแนะแนว
ศษ.บ.เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
Tel. 098-145-5593
E-mail : yaso2524@hotmail.com
Facebook : Korn December
ID Line : 43210888

นางสาวงามศิริ สุวรรณดี
ศศ.บ.การจัดการธุรกิจสายการบิน
Tel. 092-940-4754
E-mail : Ngamsiri.9@gmail.com