แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายอินทร์ จงจำ
(หัวหน้าแผนกวิชา)
คอ.บ.เครื่องมือกล
Tel : 087-878-7709
E-mail : tincy9@hotmail.com
นายจิรยุทธ์ โชติกุล
คอ.บ เครื่องมือกล
Tel : 087-873-0718
E-mail : krooji@hotmail.com

นายวุฒิพงษ์ ทองพีระ
อส.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
Tel. 098-596-8177
E-mail : wuttipongt@hotmail.com

นายปรเมษฐ์ เวชกามา
วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต
Tel : 093-380-9914
E-mail : mr.poramat-W@hotmail.co.th
Facebook : poramat Wetchakama
นายภาสกร จำปาเรือง
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
Tel. 085-177-7420
E-mail : Jr_Jero@hotmail.com
นายพุตตาล วรรณทอง
คอ.บ.อุตสาหกรรม
Tel. 094-543-4906
E-mail : pockpack2408@outlook.co.t
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
Tel : 090-252-0334
E-mail : memeromka@gmail.com