แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์


นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
(หัวหน้าแผนกวิชา)
ปทส.เทคนิคสถาปัตยกรรม
Tel. : 097-335-8897
E-mail : king662520@gmail.com
นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
ปทส.เทคนิคสถาปัตยกรรม
Tel : 086-326-3533
E-mail : kom02arch@gmail.com
นายวรพจน์ ศรีเมือง
สถ.บ.สถาปัตยกรรม
Tel. : 093-089-9268
E-mail : Woraphotsrimuang@gmail.com
นายไชยา บุตรวงค์
คอ.บ.สถาปัตยกรรม
Tel. : 081-279-8138
E-mail : chailada@hotmail.com
นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
ศล.บ.ออกแบบภายใน
Tel. 080-728-8828

นางสาวนุสราภรณ์ คุดนา
สถ.บ.สถาปัตยกรรม
Tel. 095-551-7744
E-mail : eim_chin@hotmail.com