แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Facebook :: แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกัณหา อุทธิเสน
(หัวหน้าแผนกวิชา)
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel. : 081-955-4076
E-mail : kanha1967@gmail.com
Facebook : mrkunha
นายอุดร เศษโถ
ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel. : 089-842-4516
E-mail : udonict@gmail.com
Facebook : udonict@gmail.com
นางนพวรรณ สาธุการ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
Tel. : 085-025-6545
E-mail : Noppawan.sat@gmail.com
นายประดิษฐ์ สมจันทร์
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
Tel. : 0821204997
E-mail : praditsomchan@gmail.com
Facebook : Pradit Somchan
ID Line : praditsomchan
นายวุฒิภัทร พรมมา
ค.อ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 094-5419241
Email : Wuttipat.prom@panitthon.ac.th
นายสุนัน บุญมานันท์
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Tel. 084-410-4160