แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


Facebook :: แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
(หัวหน้าแผนกวิชา)
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
Tel. : 081-547-3169
E-mail : Thawee_s@sisat.ac.th
Facebook : ทวีทรัพย์ จันทรัตน์
ID Line : thawee0815473169

นายนที จันทร์เทียม
ค.อ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Tel. : 081-202-8060
E-mail : c.nathee@gmail.com

นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Tel. : 080-215-2122
E-mail : khunkim@gmail.com
bowornsak@sisat.ac.th
Facebook : wakim comtech
ID Line : wakim.bsk

นายเปรมปรีดี อินตะนัย
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Tel. : 098-171-8049
E-mail : prempreedeeintanei@gmail.com
Facebook : prempreedee Intanei
ID Line : E23YAW


นายประวิทย์ ราชภักดี
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Tel. : 062-428-8379
E-mail : Pawit101@hotmail.com
Facebook : Pawit Ladpakdee
ID Line : 25360909


นางสาวเรวดี อะมินรัมย์
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
Tel. : 092-795-7171
E-mail : Rewadee.oomam@gmail.com