ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

หนังสือ E-book ศูนย์วิทยบริการเเละห้องสมุด

V-COP
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษา ฉ.4
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ระบบบันทึกข้อมูลงานครูที่ปรึกษา
ระบบรายงานผลการดูแลนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา