งานทะเบียน

เอกสารดาวน์โหลด/Download

อศท.15 ใบคำร้องขอประกาศนียบัตรหรอใบแทนประกาศนียบัตร
อศท.31 แบบคำร้องขอเปลี่ยน/ขอเพิ่ม/ขอถอนรายวิชา
ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศ ลำดับและรายชื่อนักเรียนระดับ ปวช. ที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564
ปฏิทินการถ่ายรูปทำบัตรนักเรียนนักศึกษาและถ่ายรูปติด รบ.(กรณีสำเร็จการศึกษา)
ประกาศรายชื่อนักเรียนศึกษาระดับ ปวส. ป.ตรี และปวช.(เพิ่มเติม) เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1
ประกาศ รายชื่อนักเรียนระดับ ปวช. เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2
รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบโควต้า)
รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบทั่วไป)
ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2565