งานวางแผนและงบประมาณ

แผนปฏิบัติการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษประปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (e-book)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ดาวน์โหลดเอกสาร <
รายการ แก้ไขล่าสุด
คำขอครุภัณฑ์งบประมาณ พ.ศ 2565 28 ต.ค. 2563
เอกสารการดำเนินการโครงการ ตามแผนฯ
แบบคำขออนุมัติโครงการ (กรณีมีในแผน)
แบบคำขออนุมัติโครงการ (กรณีไม่มีในแผน)
แนวทางการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มโครงการตามแผน
แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
เอกสารประกอบผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดหวัง
เอกสารประกอบการกรอกข้อมูล งบ แผนงาน
ตัวอย่างการเขียนโครงการ โครงการปรับปรุงระบไฟฟ้าและการสื่อสาร
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง
คลิก