แผนกวิชาช่างโยธา

นายสันติรักษ์ โตรัศมี
(หัวหน้าแผนกวิชา)
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
ค.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Tel. 081-790-5133
E-mail : santirakko@gmail.com

นายชาติชาย ทองพีระ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
Tel. 081-976-8309

นายวีระยุทธ กิ่งวิชิต
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
Tel. 083-744-3640
E-mail : king_weera@hotmail.co.th

นางสาวณัฐนันนท์ พิลาโสภา
ปทส.โยธา
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
Tel. 089-573-7364
E-mail : Nat_2529@windowslive.com

นายพงศธร จันทร์แจ้ง
สถ.บ.สถาปัตยกรรมศาสตร์
Tel. 085-996-2848
E-mail : Beebey99@hotmail.com

นายศิวกร ธิมา
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
Tel. 087-440-0039
E-mail : siwakomthimakku@gmail.com