แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวธิรณี แสวงนาม
(หัวหน้าแผนกวิชา)
คศ.บ.อาหารและโภชนาการ
Tel. 064-113-6679

นายจิรธร บุญปัญญา
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Tel. 083-743-4885
E-mail : Jirathonb@gmail.com

นางสาวจิราภรณ์ แก้วรักษา
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Tel. 062-882-3842
E-mail : jiraporn242520@gmail.com
ID Line : jiraporn2425

นางสาวสุพัตรา นิทัศนกุล
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Tel. 063-194-1595
E-mail : suputthra.n@gmail.com