แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวอัจฉราวดี สันตพันธ์
(หัวหน้าแผนกวิชา)
วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี)
Tel : 061-773-2597
E-mail : Atcharawadee@sisat.ac.th
นางสาวจุฑารัตน์ บุญปัญญา
(หัวหน้าหมวด)
วศ.ม.พลังงาน
Tel. 090-989-0333
E-mail : bjutarat2526@gmail.com
นางสาวภัทรภร ทองใบ
วท.บ.เคมี
Tel. 095-605-8288
E-mail : waew2488@gmail.com
นางสาวกนกพร คำหงษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์
Tel. 088-077-0739
E-mail : nopimai@hotmail.com
นางสาวพิมพ์พิชชา เรืองศรี
ค.บ.วิทยาศาสตร์
Tel. 097-179-0455
E-mail : skg16380@gmail.com
นางสาวพิมพ์พิชชา เรืองศรี
ค.บ.วิทยาศาสตร์
Tel. 097-179-0455
E-mail : skg16380@gmail.com
นางสาวประภาศรี สืบเสน
วท.บ.ฟิสิกส์
Tel. 061-035-7408
E-mail : ouinyprapasri@gmail.com

หมวดวิชาคณิตศาสตร์

นายพุฒิพงษ์ มะยา
(หัวหน้าหมวด)
หัวหน้างานบุคลากร
วท.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.คณิตศาสตรศึกษา
Tel. 065-235-3991
นางสาวสาพิตา ไชยโยชน์
ค.บ.คณิตศาสตร์
วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา
Tel. 089-570-4666
นางสาวนิดติยากร พวงมาเทศ
หัวหน้างานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กศ.บ.คณิตศาสตร์
Tel. 099-742-9728
E-mail : Nidtiyaknrnphaungmated@gmail.com
นางจารุภา แก้วลอย
วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา
Tel. 087-615-8521
E-mail : srilachai26_math@hotmail.com

หมวดวิชาสังคม

นายสกล หุ่นงาม
ค.ม.บริหารการศึกษา
ศษ.บ.สังคมศึกษา
Tel. 086-251-4437
E-mail : sakol_0862514437@chaiya.com
นางสาวปรียาภรณ์ ประภาสัย
(หัวหน้าหมวด)
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.สังคมศึกษา
Tel . 086-259-3272
E-mail : Preeyaporn2218@gmail.com

นายจิระเดช มัฆวิมาลย์
พธ.บ.ศาสนา
Tel . 092-809-6847
E-mail : ciradech6847@gmail.com
นางสาวรตนพร กล้วยนิจ
ค.บ.สังคมศึกษา
Tel. 062-154-4636
E-mail : Kluaynid.290739@gmail.com
ID Line : Poiikimsoohyun

หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ

ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
พ.กศ., พ.ม., พธ.บ.
M.A., Ph.D.Teaching English
Tel. 081-072-2319
E-mail : Vokhundiloktham04@gmail.com
Facebook : ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
ID Line : dr.suparp
นายภควัตร สิงห์คำ
(หัวหน้าหมวด)
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
Tel. 090-235-0554
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
Tel. 082-609-7879
E-mail : sumonporn28@yahoo.com
Facebook : สุมนต์พร อมตะไพบูลย
นางสาวปราณี รองสุพรรณ์
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Tel. 089-455-7769
E-mail : pranee1711apple@gmail.com
Facebook : Pranee Rongsuphan
ID Line : pranee1711
นางสาวพณิตกาญจน์ ทุมพร
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
Tel. 065-237-4386
E-mail : sunny.ptkc@gmail.com
ID Line : p799611
นางสาวภัทรธิตา เทพแสง
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
Tel. 098-929-8659
E-mail : pattitathepsang@gmail.com
นางสุกัญญา ไกยราช
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
Tel. 088-582-9013
E-mail : bee_berry13@hotmail.com
ID Line : helloholiday
นางสาวมนสิชา การะเกตุ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
Tel. 083-751-9276
E-mail : mink3747@gmail.com
Facebook : Monsicha Karaket
นางสาวมลฤดี ยอดสิงห์
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
Tel. 085-468-4156
E-mail : narmmon024@gmail.com
ID Line : Kru Mon Monruedee
นางบุญมี ฤกษ์ใหญ่
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
Tel. 082-862-4904
E-mail : mkmk_@hotmail.com
นางสาวนภัสนันท์ ศรีภิรมย์
ศศ.บ.ภาษาจีนธุรกิจ
Tel. 088-118-8163
E-mail : fahsaisanson@gmail.com
ID Line : fahsainapasanan
นางสาวศิรินทรา เข็มทอง
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
Tel. 089-276-0559
E-mail : sirintra05995@icloud.com
ID Line : 05995
นางสาวศิรินทรา เข็มทอง
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
Tel. 089-276-0559
E-mail : sirintra05995@icloud.com
ID Line : 05995

หมวดวิชาภาษาไทย

นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์
(หัวหน้าหมวด)
กศ.ม.การสอนภาษาและวรรณคดีไทย
ค.บ.ภาษาไทย
Tel. 082-604-3619
E-mail : yong.2345678@gmail.com
Facebook : Piyapoung Wongasanyadawha
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
ค.บ.ภาษาไทย
ค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว
Tel. 083-167-6789
E-mail : Ppensiri07@gmail.com
นางสาวเยาวภา เจริญทรัพย์
ค.บ.ภาษาไทย
Tel. 087-879-0446
E-mail : yaowpa0408@gmail.com
Facebook : Cherry Yaowapa
นางสาวศุทธ์หทัย หารไชย
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ศศ.บ.ภาษาไทย
Tel. 087-454-8988
E-mail : Offcy2410@gmail.com
ID Line : 0874548988

หมวดวิชาพลานามัย

นายถาวร นาคกระโทก
(หัวหน้าหมวด)
หัวหน้างานปกครอง
วท.บ.พลศึกษา
Tel. 062-225-3391
E-mail : arm30@windowslive.com
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
กศ.บ.พลศึกษา
Tel. 081-350-9158
E-mail : Beaterwut@gmail.com
นายวรพงษ์ ไกยราช
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
Tel. 088-581-9013
E-mail : Gu_fendt@hotmail.com
Facebook : Fen′dt bee
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
ศษ.บ.พลศึกษา
Tel. 098-130-9859
นายรุ่งนิรันดร์ กิตติพันธ์
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
Tel. 061-748-1651
นายพีรวิชญ์ จันทพา
ค.บ.พลศึกษา
Tel. 091-732-4095