แผนกวิชายางและโพลิเมอร์

นางสาวอ้อมทอง พงษ์วิเศษ
(หัวหน้าแผนกวิชา)
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
Tel. : 082-368-9118
E-mail: 5058aom@gmail.com
Facebook : Aomthong Phongwiset