แผนกวิชาเทคนิคการผลิต

นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
(หัวหน้าแผนกวิชา)
ค.อ.ม เครื่องกล
Tel. : 085-025-7832
E-mail : pongsatorn_1975@hotmail.com
Facebook : สุพงศ์สิทธิ์
ID Line : 0850257832
Website : https://sites.google.com/a/sisat.ac.th/kru_supongsit/

ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
คอ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหการ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
Tel. 089-716-0040
E-mail : s.plannark@gmail.com
ID Line : worrapol2502
นายสัจจา อินทรสุขศรี
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Tel. 095-958-5186
E-mail : Prius267ac@gmail.com
นายนพดล สิ้นทุกข์
หัวหน้างานความร่วมมือ
คอ.บ.ออกแบบการผลิต
Tel. 086-585-8935
E-mail : nop-sisat2009@hotmail.com
Facebook : นพดล สิ้นทุกข์
ID Line : 0865858935
นายธนกร สุขส่ง
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
Tel. 080-001-5244
E-mail : krookorn1982@gmail.com
นายศุภกฤต บุญเรือง
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
Tel. 062-849-4165
E-mail : jeeracop@gmail.com
ID Line : supa_mc440102007
นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต
Tel. 064-163-3482
E-mail : boo_auttawat@hotmail.com
Facebook : Auttawat Suttapakdee
ID Line : booboo_nyc
นายชาญณรงค์ ไชยนรา
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
Tel. 081-071-3667
E-mail : par-2533@hotmail.com
Facebook : Channarong Chainara
ID Line : 5401026205
นายชริน อินทรสุขศรี
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
Tel. 099-191-9977
E-mail : Junichiton@gmail.com
Facebook : Charin Intarasooksri
ID Line : Junichiton
นายปรีชา พุทธเสน
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
Tel. 084-530-1288
E-mail : noom292preecha@hotmail.com
ID Line : noom292