แผนกวิชาช่างยนต์

นายประชาไทย ไกยฝ่าย
(หัวหน้าแผนกวิชา)
คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
Tel. 086-634-6394
E-mail : Prachathai394@gmail.com
นายวสันต์ อุไรวงศ์
คอ.ม.เครื่องกล
Tel. 092-896-0003
นายธวัชชัย จักษุพันธ์
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
Tel. 089-625-7756
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
คอ.ม.เครื่องกล
Tel. 080-454-5995
E-mail : Jirarod891@gmail.com
นายกัมปนาท พระสุพรรณ์
ปทส.เครื่องกล
ค.ม.การบริหารการศึกษา
Tel. 081-760-8293
E-mail : prasupan.kum@gmail.com
นายสมาน นิลขันธ์
คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
Tel. 085-254-1399
E-mail : Mairattavee@gmail.com
นายสิริชัย สิมชมภู
วศ.บ.เครื่องกล
Tel. 087-858-3619
E-mail : sak.sim@hotmail.com
Facebook : เฮง.รวยครับสิริชัย
ID Line : 087-858-3619
นายจิรศักดิ์ ดุษฎี
ปทส.เครื่องกล
คอม.วิศวกรรมเครื่องกล
Tel. 081-070-2509
E-mail : jirasak222ads@gmail.com
Facebook : jirasak Dussadee
ID Line : ครูจิรศักดิ์วท.ศก.
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
คอ.บ.เครื่องกล
Tel. 095-616-1517
E-mail : Kujo_mte48@hotmail.com
นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
Tel. 062-846-2554
E-mail : toki_doki_mp@hotmail.com
นายนพพร สมคิด
อส.บ.วิศวเครื่องกล
Tel. 095-608-2094
E-mail : hop555@gmail.com
Facebook : นพพร สมคิด
ID Line : Somkidjjjj
นายสุริยัน คันศร
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
Tel. 092-645-8732
E-mail : Suriyanabc01@gmail.com
Facebook : Jee Suriyan
นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
Tel. 083-746-7490
E-mail : Makkhawiman@gmail.com
Facebook : Suriyon Makkhawiman
นางจุไรรัตน์ สิงห์หาญ
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
Tel. 062-212-0845
E-mail : jurairat085049@gmail.com
นายอภินภัทร ทานา
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
Tel. 098-441-5510
E-mail : Aphinphatr.1997b@gmail.com