แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายบุญนาน มากสิงห์
(หัวหน้าแผนกวิชา)
หัวหน้างานคลินิกคุณธรรม
วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม
Tel. 088-341-2101
E-mail : Boonnanmaksing@gmail.com
Facebook : บุญนาน มากสิงห
นายจักรพันธ์ บุรณะ
วท.บ.เครื่องกล
Tel. 086-434-0542
E-mail : jakkapnssk@gmail.com
ว่าที่ ร.ต.กฤศณัฏฐ์ กงกัญญา
ทล.บ.การจัดการอุตสาหกรรม
Tel. 085-315-1516
นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
Tel. 083-089-8570
E-mail : Wut3424@gmail.com
นางสาวนนธิกานต์ นาคเงิน
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
Tel. 063-515-0666
E-mail : oil31aoy@hotmail.com
Facebook : Nontigan oil Nakngoen
ID Line : oil31Aoy