แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายอรุณ ทองกลม
(หัวหน้าแผนกวิชา)
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. 098-102-1019
E-mail : Aroon_422@hotmail.com
นายชัยรัตน์ ทองใบ
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
Tel. 086-584-5260
E-mail : Chairat@sisat.ac.th
นายทรงธรรม พวงแก้ว
วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
Tel. 093-614-2299
E-mail : arunsak.p@gmail.com
นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
Tel. 089-426-0801
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์
Tel. 089-624-5165
E-mail : SUAVITSISAT@gmail.com
นายองอาจ อรรคบุตร
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
Tel . 081-876-7501
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
ค.อ.ม.ไฟฟ้า
Tel. 081-266-1861
E-mail : pwerawat@hotmail.com
นางมัลลิกา สิทธิโชค
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. 086-468-9597
E-mail : Mullika_3411@hotmail.com
นายสันทัด จันทฤทธิ์
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
Tel. 081-718-2135
E-mail : egerng13@gmail.com
นายสมคิด พิมสอน
คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
Tel. 086-623-8890
E-mail : samakida_kung@hotmail.com
นายวิสณุกร ดาวไสย์
หัวหน้างานลูกเสือ
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Tel. 083-728-6389
E-mail : wissanukorn@hotmail.com
นางสาวธัญณิชา สมนา
คอ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม
Tel. 086-871-1783
E-mail : sudarat_kmitl@hotmail.com
Facebook : ธัญณิชา สมนา
นายภัทรพงษ์ ประมาพันธ์
วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์
Tel. 097-053-5987