แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
(หัวหน้าแผนกวิชา)
กศ.ม.บริหารการศึกษา
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
Tel : 088-345-6953
E-mail : aunmon@gmail.com
นายคำพา ขันตี
คอ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
Tel. 086-652-4233
E-mail : k.kumpa@gmail.com
Facebook : Krukumpa
นางปริษา ปั้นดี
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
Tel. 081-282-3683
E-mail : parisa@sisat.ac.th
Facebook : ปริษา ปั้นดี
ID Line : Parisa2506
Website : http://www.kruparisa.com/
นางกาญจนา ถามุลเลศ
ศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Tel : 096-704-2699
E-mail : kanjana883@gmail.com
นางสาวปัทมพร สุฤทธิ์
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
Tel. 089-284-2579
E-mail : napron2014@gmail.com

Website : https://sites.google.com/sisat.ac.th/pakrupattamaporn/

นางวราดา ขันต
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
Tel. 081-750-3031
E-mail : warada_a@hotmail.com
Facebook : วราดา ขันตี
นางสาวนลินี วังจ่อ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ปทส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Tel. 085-495-6444
E-mail : nalinee.bee@hotmail.com
นางสาวบุณณดา คำเสียง
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel. 086-168-4885
E-mail : Boonnada2010@hotmail.com
นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel. 087-247-7697
E-mail : vongphitak2010@gmail.com

Website :  https://sites.google.com/site/teacherparadol007/

นางพีรรัชฎากรณ์ สุดประเสริฐ
ศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Tel. 096-412-9565
Facebook : Mamypok
นางสาววิภาวี ณ นิมิตร
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 061-062-3081
E-mail : wiiveelife@gmail.com
Website : http://www.kruwipawee.com/
นางสาวกณิกนันต์ ไกรวิเศษ
หัวหน้าชมรม TO BE NUMBER ONE
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
Tel. 097-341-8581
E-mail : kaniknan2521@gmail.com