แผนกวิชาการบัญชี

นางธิดาวรรณ สรรพศรี
(หัวหน้าแผนกวิชา)
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
Tel : 089-718-1631
E-Mail : Tidawan5757@gmail.com
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
หัวหน้างานการเงิน
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
Tel. 095-610-1630
E-mail : patharinpun@hotmail.com
นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
บธ.บ.การบัญชี
Tel. 086-582-3042
E-mail : yuth_sisat@yahoo.com
นางสาวอิสราภรณ์ พบลาภ
บช.ม.การบัญชี
Tel. 062-772-2663
นางกฤษณา จันทร์เทศ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
Tel. 090-296-9878
E-mail : Kero_krisana@hotmail.com
Facebook : krisana
นางณัฐิกา สิมชมภู
บช.ม.การบัญชี
Tel. 080-754-9245
E-mail : Nutthika.or@gmail.com
นางสาวพิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ
หัวหน้างานการบัญชี
บธ.ม.การบัญชี
Tel. 094-995-4991
E-mail : Chin-pe@hotmail.com
Facebook : พิชชาพิมพ์ศรีเสมอ
ID Line : pape12
นายนพปฎล ลาลุน
บช.บ.การบัญชี
Tel. 092-364-9656
E-mail : worawut252523@gmail.com
Facebook : นพปฎล ลาลุน
ID Line : pikky.amon
นางสาวทิวารัตน์ ชาลี
บช.ม.การบัญชี
Tel. 094-393-4336
E-mail : tiwarat_111@hotmail.com
ID Line : tookta1811
นางนงลักษณ์ ปุณยศรัณย์
บธ.บ.การบัญชี
Tel. 098-486-4609
E-mail : klomklomkad@gmail.com
นางสาวเกวลิน บุญเสนอ
บช.บ.การบัญชี
Tel. 094-151-4619
E-mail : kewalin.boonsaner@gmail.com
Facebook : เกวลิน บุญเสนอ