แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

นางสาวพัชรินทร์ หาญพิทักษ์
(หัวหน้าแผนกวิชา)
คศ.บ คหกรรมศาสตรบัณฑิต
(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
Tel : 081-063-8964
E-mail : Fang_fang9@hotmail.com