คุณครูผ่องพิศุทธิ์ ลาลุน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

คุณครูผ่องพิศุทธิ์  ลาลุน ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาโลหะการ ได้จัดทำผลงานวิชาการ ชุดการสอน วิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้น รหัสวิชา 2103-1001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สำหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน และใช้เป็นผลงานทางวิชาการ

จึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่ครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาที่สนใจต่อไป

[ดาวน์โหลดเอกสาร]