การสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทานฯระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

การสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนพระราชทานฯศึกษาต่อระดับปริญยาตรี ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 4 ทุน ซึ่งประกอบด้วย สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า จำนวน 2 ทุน และสาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ทุน โดยมีนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 คน ซึ่งกำลังศึกษาในระดับ ปวส. ที่วิทยาลัยเทคนิคเกษ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด   เข้ารับการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมT VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559

(งานความร่วมมือ : รายงาน / ณภัชนันท์ บุตรไชย ; ภาพ)

 

Last Updated (Tuesday, 08 March 2016 16:32)