ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

พิธีรดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

พิธีรดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา แม่บ้าน นักการภารโรง ร่วมสงน้ำพระพุทธรูป พระวิษณุกรรม รดน้ำขอพรครูอาวุโส บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 59 ณ ลานจามจุรี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ : ภาพ)

 

คุณครูสาพิตา ไชยโยชน์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

คุณครูสาพิตา ไชยโยชน์ ครูชำนาญการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานวิชาการประเภทเอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 รหัสวิชา 2000–1403 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน และใช้เป็นผลงานทางวิชาการ จึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจต่อไป

[ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1]

 

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

>>>>> คลิ๊กที่นี่ <<<<<

 

โครงการ PTT Engine Tune Up 2016 มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชนประจำปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ดำเนินโครงการ PTT Engine Tune Up 2016 มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชนประจำปี 2559 ในการให้บริการตรวจสภาพเครื่องยนต์ (รถยนต์) ฟรี 25 รายการ ให้แก่ประชาชน โดยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จะออกดำเนินโครงการ ณ สถานีบริการน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพโรจน์ศรีสะเกษบริการ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม –  6 เมษายน /ถถต ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ซึ่งโครงการฯ จะช่วยส่งเสริมการฝึกทักษะความชำนาญ การปลูกจิตสำนึกที่ดีให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / สุภัค ใจเย็น : ภาพ)

 

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยดำเนินงานบริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องจักรกลการเกษตรและยานพาหนะ ฝึกพัฒนาช่างชุมชน ให้สามารถต่อยอดทักษะวิชาชีพ ให้บริการวิชาชีพ ได้แก่ การทำท่อซีเมนต์เอนกประสงค์ การทำแผ่นพื้นทางเท้าเพื่อสุขภาพ การทำเตาเผาถ่านประหยัดพลังงาน และการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา ให้บริการความรู้ด้านสุขอนามัยพื้นฐานตามความต้องการของชุมชน การดำเนินการให้บริการเฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 4 ครั้ง รวม 8 วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2559  มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายชิตชวาล ศรีคราม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพยุห์ เป็นประธานพิธีเปิด คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด อย่างอบอุ่น

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 117 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like