ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

" Gen R อาสา-อาชีพ " หนังสั้น โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

การประเมินคุณภาพสถานศึกษาคุณธรรม

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษจัดการประเมินคุณภาพสถานศึกษาคุณธรรม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาจัวหวัดเข้าจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอและแสดงผลงาน ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรชรัตน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 21 August 2018 14:56)

 

รางวัลชนะเลิศระดับภาค ฯ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษได้นำนักศึกษาระดับ ปวส. แผนกวิชาแผนกยางและพอลิเมอร์ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยคณะครูหมวดวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประกวดในระดับชาติ ณ ศูนย์แสดงสินค้า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จากโครงงานเรื่อง “การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเส้นใยเปลือกทุเรียนกับยางคอมพาวด์ (Compound) ในการทำยางพื้นรองเท้าแฮนด์เมด (Hand made)

 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มาให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา คณะครู และนักเรียน นักศึกษาร่วมเดินรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

Last Updated (Thursday, 19 July 2018 10:09)

 

โครงการพี่สอนน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 “ระบบการจ่ายควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายสมาน  สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพี่สอนน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 “ระบบการจ่ายควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์” โดยมีนายธนกาญจน์  แพลอย ผู้จัดการฝ่ายศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

พิธีมอบหนังสือ “ศาสตร์พระราชา : ผู้นำโลกพัฒนาอย่างยั่งยืน” สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษจัดพิธีมอบหนังสือ “ศาสตร์พระราชา : ผู้นำโลกพัฒนาอย่างยั่งยืน” สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รวบรวม เรียบเรียงและถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ โดยแบ่งออกเป็น 13 ด้าน ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรดิน การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ สาธารณสุข สวัสดีการสังคม การศึกษา คมนาคม การสื่อสาร สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านวัตกรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ นำไปเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติตามรอยพระบาทและพระบรมราโชบายอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษรับหนังสือเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

Last Updated (Thursday, 19 July 2018 09:33)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 47 guests online
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like