"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เว็บไซต์แผนกวิชาต่างๆ
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต รุ่นที่ 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดให้มีการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 โดย นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เป็นประธานพิธี นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 18 คน โดยมีคณะครูประจำหลักสูตร นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ ครูปิยะ ภูมิภักดิ์,ครูกัณหา อุทธิเสน,ครูอรุณ ทองกลม,           ครูมัลลิกา สิทธิโชค,ครูภัทรภร ดวงสีดา และครูชัยรัตน์ ทองใบ

(S2 S3 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ชัยรัตน์  ทองใบ ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 09 June 2015 15:46)

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับ ดร. เกษม สดงาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสพบปะ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ระดับจังหวัด ในการตรวจราชการตามนโยบาย งวดที่ 2/2558 วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S3 S7 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ )

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 17:00)

 

โครงการวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการ วันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ วัดป่าศรีสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และ นักเรียนนักศึกษา ได้ทราบถึงความสำคัญประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชา โดยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคเงินทำบุญ ทำความสะอาดลานวัด สวดมนต์ และเวียนเทียนร่วมกัน

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 17:04)

 

โครงการแหล่งศึกษาดูงานแหล่งเรียนตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับ อาจารย์เชิดชัย จิณะแสน วิทยากร จากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดศรีสะเกษ ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ในภาคทฤษฏี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 S9 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 10:08)

 

ครูจรินทร์ เจนจิตต์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ครูจรินทร์ เจนจิตต์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ประจำแผนกวิชาช่างยนต์ ได้จัดเอกสารประกอบการสอน รายวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2004 ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้เรียบเรียงขึ้นตรงตามเนื้อหาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทดลองใช้และปรับปรุงเพื่อจัดทำเป็นผลงานประกอบการประเมินขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จึงขอเผยแพร่ผลงานวิชาการดังกล่าวเพื่อให้ครูผู้สอนในรายวิชานี้ได้มีโอกาสนำไปประกอบการเรียนการสอนและแสดงความคิดเห็นต่อผู้จัดทำในโอกาสต่อไป

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

Last Updated (Thursday, 28 May 2015 10:44)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 21 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ
facebook like