"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เว็บไซต์แผนกวิชาต่างๆ
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบทางช่างยนต์

ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาช่างยนต์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบทางช่างยนต์ ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 โดยนายวสันต์  อุไรวงศ์  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ได้มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา ครูผู้สอนนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ 1.นายพลกฤณ์ เกษหอม 2.นายอภินันท์ บุญเสริม 3.นายนิมิตร พรมลา และได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงแก่วิทยาลัยต่อไป

(S2 S7 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา ภาพ )

Last Updated (Wednesday, 01 July 2015 17:59)

 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ สนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย นำคณะโดย ครูอินทร์ จงจำ, ครูประชาไทย         ไกยฝ่าย, ครูสุจีรา วิชาชาติ, ครูพงษ์เพชร ไชยปัญญา,ครูศุทธ์หทัย หารไชย,ครูพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์ และครูวิสณุกร ดาวไสย์

(S4 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / พรอนันต์ จาตูม ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 01 July 2015 15:40)

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสำรวจข้อมูลผู้ป่วยร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ให้ความอนุเคราะห์แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ   ในการดำเนินการสำรวจข้อมูลและบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยที่มารับบริการและสำรวจความพึงพอใจต่อการได้รับบริการจากทางโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ณ  โรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘  ทั้งนี้  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้ทางวิชาชีพ  สร้างสรรค์สิ่งดีๆและก่อประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป

(S4 S6 : อภิชาติ โยธี รายงาน / ภาพ )

Last Updated (Wednesday, 01 July 2015 17:34)

 

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2558 ระดับ ปวส.

ขอแสดงความยินดีกับโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างตัวดูดซับสีกับสารสกัดสีย้อมประโหดเพื่อแก้ปัญหาสีไม่เป็นผง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวส.  ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการ และได้รับการสนับสนุน จากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์ โดยมีคณะผู้จัดทำโครงงาน ได้แก่ นายประเสริฐ จันทะศรี นางสาวอภิญญา ป้องสอนและนางสาววนิดา ศรีนามะ ครูที่ปรึกษาโครงงานได้แก่  ครูอัจฉราวดี สันตพันธ์  ครูบุญมา สารชาตและครูจักรพันธ์ พันธ์คำ  พร้อมด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตอิฐเปลือกทุเรียน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  คณะผู้จัดทำ ได้แก่ นางสาวนัฐสิมา สร้อยศรี และนายนัฐพงค์ หลงละลวด โดยมี ครูผ่องพิสทธ์ ลาลุน,ครูอัจฉราวดี สันตพันธ์,และครูภัทรภร ดวงสีดา เป็นที่ปรึกษาโครงงาน

(S5 S7 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ภัทรภร ดวงสีดา ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 12:00)

 

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2558 ระดับ ปวช.

ขอแสดงความยินดีกับโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการสร้างเครื่องบดปลาหมึกเพื่อใช้กับธุรกิจขนาดเล็ก  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โดยคณะผู้จัดทำได้แก่ นายอาทร โสตินัย นายนิติพนธ์ คาสมบัติ และนางสาวทิพย์วรรณ ทวีชัย ครูที่ปรึกษาโครงงานได้แก่  ครูจิรยุทธ์ โชติกุล  ครูมงคล บุญอนันต์และครูจุฑารัตน์ บุญปัญญา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องซอยผักผลไม้เอนกประสงค์  โดยคณะผู้จัดทำ ได้แก่ 1.นายคฑาวัตร โคตรพันธ์ 2.นายบริบูรณ์ โพธิ์ขาว 3. นางสาวจุฑารัตน์ ตาราศาสตร์ ครูที่ปรึกษาโครงงานได้แก่ ครูสมศักดิ์ ไพคำนาม, ครูคณันน์ จันทร์อ่อน และครูธัญญภัสร์ บูรพา

(S5 S7 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ภัทรภร ดวงสีดา ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 12:13)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 38 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ
facebook like