ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

" Gen R อาสา-อาชีพ " หนังสั้น โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มาให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา คณะครู และนักเรียน นักศึกษาร่วมเดินรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

Last Updated (Thursday, 19 July 2018 10:09)

 

โครงการพี่สอนน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 “ระบบการจ่ายควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายสมาน  สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพี่สอนน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 “ระบบการจ่ายควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์” โดยมีนายธนกาญจน์  แพลอย ผู้จัดการฝ่ายศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

พิธีมอบหนังสือ “ศาสตร์พระราชา : ผู้นำโลกพัฒนาอย่างยั่งยืน” สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษจัดพิธีมอบหนังสือ “ศาสตร์พระราชา : ผู้นำโลกพัฒนาอย่างยั่งยืน” สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รวบรวม เรียบเรียงและถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ โดยแบ่งออกเป็น 13 ด้าน ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรดิน การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ สาธารณสุข สวัสดีการสังคม การศึกษา คมนาคม การสื่อสาร สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านวัตกรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ นำไปเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติตามรอยพระบาทและพระบรมราโชบายอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษรับหนังสือเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

Last Updated (Thursday, 19 July 2018 09:33)

 

การนิเทศการประกันคุณภาพภายใน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับการนิเทศการประกันคุณภาพภายใน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายชัยรัตน์ ทองใบ หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต พร้อมด้วยคณะครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศการประกันคุณภาพภายใน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต นำโดยนายจิระวัฒน์ ชวลิตร รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 นายวินัย จันทรเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และนางสุภาภรณ์  บุปผาพรหม ทำหน้าที่ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต โดยการเสนอผลงานตัวชี้วัดประกันคุณภาพภายใน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้องประชุม T-VET  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

Last Updated (Friday, 13 July 2018 18:20)

 

โครงการลดขยะ ลดมลพิษ เพื่อพิชิต Low Carbon ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการลดขยะ ลดมลพิษ เพื่อพิชิต Low Carbon ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสนี้คณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day นำโดย ครูวรดา ขันตี หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ครูรณกฤต ณัฐยศกรนภา ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ครูจักรพันธ์ บูรณะ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ครูชาญณรงค์ ไชยนรา แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / รณกฤต ณัฐยศกรนภา : ภาพ)

Last Updated (Friday, 13 July 2018 15:25)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 162 guests online
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like