แบบฟอร์มสำหรับครู-นักศึกษา
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน


สถิติ ดอต คอม
Satiti.com ฟรีสถิติ โค้ดสถิติ สถิติเว็บไซต์ ตัวอย่างสถิติ  เว็บสถิติ จัดอันดับเว็บไซต์ ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซต์
Statistics
Members : 48
Content : 6406
Web Links : 31
Content View Hits : 3725614
Home ผลงานทางวิชาการครู SISAT

ผลงานทางวิชาการ

ครูสุมิตรา โพธิ์สูง เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า

ผลงานทางวิชาการ
       ครูสุมิตรา โพธิ์สูง ครูชำนาญการ แผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้เรียบเรียง เอกสารประกอบการเรียน วิชา ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า รหัสวิชา 2201 - 2105   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) จึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวให้ครู นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาหรือเป็นใช้แหล่งค้นคว้า อ้างอิงต่อไป

      [ดาวน์โหลดเอกสาร pdf]
 

เอกสารประกอบการเรียนวิชางานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 (ปรับปรุง)

ผลงานทางวิชาการ

      ครูผ่องพิศุทธิ์  ลาลุน ครูชำนาญการ แผนกวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ วิชา"งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1" (2103-2105) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้นำเอกสารประกอบการเรียนดังกล่าวไปใช้กับกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย จึงได้รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการเรียนให้มีคุณภาพตรงตามหลักสูตร  สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
      เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าจึงได้เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษให้ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาโดยทั่วกัน  [เอกสารประกอบการเรียน]

 

ชุดการสอนวิชาการออกแบบและประมาณการไฟฟ้า

ผลงานทางวิชาการ
     ครูสุทธิชัย  รัตนโกสินทร์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดการสอนวิชาการออกแบบและประมาณการไฟฟ้า รหัสวิชา  3104-2003  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ปีการศึกษา  2551  โดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม       
      [ดาวน์โหลดตัวอย่างเนื้อหา]
 

ครูปิยวรรณ ชวลิต เผยแพร่เอกสารประกอบการสอนวิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผลงานทางวิชาการ
      ครูปิยวรรณ  ชวลิต ครูชำนาญการ อันดับ คศ.2  แผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ "เอกสารประกอบการสอนวิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รหัสวิชา 2201-2111" หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง 2546 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป

      [ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน]
 

ครูอิสราภรณ์ พบลาภ เผยแพร่เอกสารประกอบการสอนวิชา การบัญชีการเงิน

ผลงานทางวิชาการ
      ครูอิสราภรณ์  พบลาภ ครูชำนาญการ อันดับ คศ.2  แผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ "เอกสารประกอบการสอนวิชา การบัญชีการเงิน รหัสวิชา 3200-1006" หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป
      [ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน]
 
More Articles...

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.