ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ชมรม TO BE NUMBER ONE

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.
ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มที่ใช้กับวิชาโครงการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ตามโครงการบูรณาการรายวิชาโครงการนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (5 มีนาคม 2562)

ชมรม TO BE NUMBER ONE

พิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2560

น้อมจิต วันทา บูชาครู 22 มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ณ อาคารพระยาไกรภักดี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงค์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ไหว้ครูอาวุโสต้นแบบ ไหว้ครูประจำการ มอบทุนการศึกษา โดยมีคณะกองยาวโรงเรียนวัดหลวงวิทยานำขบวนแห่พานไปยังพิธีด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

(วลีรัตน์ ทองอินทร์ : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,อนุรักษ์ ระหาร,ศิริลักษ์ คำเสียง,รัชพล นะที / ภาพ)

 

นักศึกษารับเกียรติบัตรผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยซื่อสัตย์สุจริต

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรและเข็มช่อสะอาด ให้แก่นายธนชัย นิยม และนางสาวกัญญณัฐ สุทาศรี นักศึกษา ระดับ ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยซื่อสัตย์สุจริต เนื่องจากเก็บสร้อยคอทองคำได้ แล้วส่งคืนให้แก่เจ้าของ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน )

 

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11 - 25 มกราคม 2560 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ ศิลาบุตร ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเป็นเปิด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬวิทยาลัยทคนิคศรีสะเกษ โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬี 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง ฟุตซอล นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด ประกวดกองเชียร์ ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ การประกวดจินตลีลารีวิวถวายอาลัย เพื่อถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประกวดแสตนเชียร์ และแข่งขันกีฬาเบ็ดเตล็ด คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย เทคนิคศรีสะเกษ ทุกคนได้ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกิจกรรมในครั้งอย่างสมบูรณ์ อบอุ่น มีความสุข

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,วิชิต ปิ่นหอม, ขจรกิตต์ อินแก้ว : ภาพ )

 

โครงการแกนนำต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแกนนำต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายนิคม โคตรพันธ์ ป.ป.ส. ชำนาญงาน จ.ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่แกนนำนักเรียนนักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนนักศึกษาในการต่อต้านยาเสพติด โดยสามารถส่งถ่ายแนวทางการป้องกัน การเล็งเห็นโทษของยาเสพติดให้แก่เพื่อนเยาวชนด้วยกัน สร้างองค์ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด สร้างทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยง และเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวช. และ ปวส. ระหว่างวันที่ 16 – 19  สิงหาคม 2559 ณ โรงพละเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยได้รับการอนุเคราะห์จากศูนย์สุขภาพนักศึกษานานาชาติ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษารู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามสุขลักษะที่ดีแก่ครอบครัวและคนในชุมชน

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

โครงการดูงานแหล่งการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการดูงานแหล่งการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ พิธีเปิดวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยมี นายภูวดล มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษา รู้คุณค่าของความขยัน อดทน มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้น และนำไปประยุกต์กับการเรียนในสาขาที่ถนัดนักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองมีการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณตน มีความพอดีและพอเพียงกับตนเองและครอบครัว

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 
More Articles...
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like