วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ โดยมีคุณจุฑารัตน์  กิ่งมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร คณะครู ได้ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ศันสนีย์ พันเจริญ, ปพัชญานนัทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)