การติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2561

คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2561 นำโดยนางสายพิรุณ น้อยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และนายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับและทั้งนำเสนอผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, อัครวัฒน์ โคตรชมภู, ศันสนีย์ พันเจริญ,ประวิทย์ ราชภักดี : ภาพ)