การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.1 ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561 โดยมี นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อนักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าใจในระเบียบและแนวปฏิบัติของวิทยาลัย มีมนุษย์สัมพันธ์ และสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา พบปะพูดคุยและชี้แจงนโยบายต่างๆกับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมคณะครูนำนักเรียนนักศึกษาใหม่ ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย เพื่อเป็นสิริมงคล ในการนี้นักเรียนนักศึกษายังได้ร่วมทำกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยพร้อมเพรียง

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, อัครวัฒน์ โคตรชมภู : ภาพ)