ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ผลงานทางวิชาการครู-บุคลากร ดร. สุภาพ สัจจสมภาร เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.
ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มที่ใช้กับวิชาโครงการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ตามโครงการบูรณาการรายวิชาโครงการนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (5 มีนาคม 2562)

ดร. สุภาพ สัจจสมภาร เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ดร. สุภาพ สัจจสมภาร ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษสมัครงาน (Job-Application English) รหัส 3000-1235 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาภาษาอังกฤษสมัครงาน เพื่อเป็นผลงานวิชาการ ประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ จึงขอเผยแพร่ผลงานให้ครู นักเรียนนักศึกษาได้นำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

 

 

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like