ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ผลงานทางวิชาการครู-บุคลากร คุณครูปริษา ปั้นดี เผยแพร่ผลงานวิชาการ

คุณครูปริษา ปั้นดี เผยแพร่ผลงานวิชาการ

           คุณครูปริษา ปั้นดี ครูชำนาญการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดทำผลงานวิชาการเอกสารประกอบการสอน วิชา การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-2204 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน และใช้เป็นผลงานทางวิชาการ จึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่ครู อาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจต่อไป

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like