เอกสารประกวดโครงการบูรณาการวิชาโครงการ

- แบบฟอร์คุณลักษณะผลงานวิชาโครงการ 
- แบบฟอร์ส่งรายชื่อกลุ่มวิชาโครงการ
- หลักเกณฑ์การให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์  
กำหนดการส่ง แบบรายชื่อกลุ่มวิชาโครงการ และแบบคุณลักษณะผลงานวิชาโครงการ  ส่งวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้อง งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ดาวน์โหลดเอกสาร