โครงงานวิทยาศาสตร์ การเปรียบเทียบวิธีบ่มกล้วยน้ำว้าโดยใช้ใบขี้เหล็ก ใบมะยม และก๊าซเอทิลีน

[ดาวน์โหลดบทคัดย่อ] โครงงานวิทยาศาสตร์  สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีพุทธศักราช 2560  ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง "การเปรียบเทียบวิธีบ่มกล้วยน้ำว้าโดยใช้ใบขี้เหล็ก ใบมะยม และก๊าซเอทิลีน" ผู้จัดทำ นางสาวเจษฎาภรณ์ สายเหนือ นางสาวนฤมล หล้าสงค์ นางสาวสร้อยสวรรณ์ นาคยุติ ครูที่ปรึกษา นางนพวรรณ สาธุการ นายกัณหา อุทธิเสน นางสาวศันศนีย์  พันธ์เจริญ