ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

รางวัลชนะเลิศระดับภาค ฯ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษได้นำนักศึกษาระดับ ปวส. แผนกวิชาแผนกยางและพอลิเมอร์ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยคณะครูหมวดวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประกวดในระดับชาติ ณ ศูนย์แสดงสินค้า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จากโครงงานเรื่อง “การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเส้นใยเปลือกทุเรียนกับยางคอมพาวด์ (Compound) ในการทำยางพื้นรองเท้าแฮนด์เมด (Hand made)

 

ผังแสดงการประกวด “โครงการบูรณาการวิชาโครงการ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผังแสดงการประกวด “โครงการบูรณาการวิชาโครงการ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ดาวโหลดที่

 

เอกสารประกวดโครงการบูรณาการวิชาโครงการ

- แบบฟอร์คุณลักษณะผลงานวิชาโครงการ 
- แบบฟอร์ส่งรายชื่อกลุ่มวิชาโครงการ
- หลักเกณฑ์การให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์  
กำหนดการส่ง แบบรายชื่อกลุ่มวิชาโครงการ และแบบคุณลักษณะผลงานวิชาโครงการ  ส่งวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้อง งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แบบฟอมร์วิชาโครงการ 5 บท

แบบฟอร์มวิชาโครงการ 5 บท 
ใช้สำหรับในรายวิชาโครงการ ปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

 

 

โครงงานวิทยาศาสตร์ การเปรียบเทียบวิธีบ่มกล้วยน้ำว้าโดยใช้ใบขี้เหล็ก ใบมะยม และก๊าซเอทิลีน

[ดาวน์โหลดบทคัดย่อ] โครงงานวิทยาศาสตร์  สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีพุทธศักราช 2560  ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง "การเปรียบเทียบวิธีบ่มกล้วยน้ำว้าโดยใช้ใบขี้เหล็ก ใบมะยม และก๊าซเอทิลีน" ผู้จัดทำ นางสาวเจษฎาภรณ์ สายเหนือ นางสาวนฤมล หล้าสงค์ นางสาวสร้อยสวรรณ์ นาคยุติ ครูที่ปรึกษา นางนพวรรณ สาธุการ นายกัณหา อุทธิเสน นางสาวศันศนีย์  พันธ์เจริญ

 
More Articles...
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like