การติดตามประเมินผลและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา

โครงการติดตามประเมินผลและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2561