ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ งานประกันคุณภาพการศึกษา บริการดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

บริการดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

บริการดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลด สรุปยอดนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายบุคคล และแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลด เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา และที่ปรับปรุงแก้ไข และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด แบบเสนอขออนุมัติโครงการ สำหรับนักเรียนนักศึกษา และแบบฟอร์มเสนอโครงการ

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like