ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ งานประกันคุณภาพการศึกษา บริการดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.
ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มที่ใช้กับวิชาโครงการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ตามโครงการบูรณาการรายวิชาโครงการนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (5 มีนาคม 2562)

บริการดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

บริการดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลด สรุปยอดนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายบุคคล และแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลด เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา และที่ปรับปรุงแก้ไข และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด แบบเสนอขออนุมัติโครงการ สำหรับนักเรียนนักศึกษา และแบบฟอร์มเสนอโครงการ

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like