บริการดาวน์โหลดเอกสารงานวัดผล-หลักสูตร-วางแผน-วิจัย-ครูที่ปรึกษา-แบบฟอร์มโครงการสอน/แผนการสอน-งานกิจกรรม

[จัดเรียงเอกสารจากใหม่สุดไปหาเก่าสุด]

แบบฟอร์มงานพัสดุ 2562

แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร

โปรแกรมการคำนวณพลังงานไฟฟ้า  (งานครูที่ปรึกษา)
แนวปฏิบัติ สถานศึกษาคาร์บอนต่ำ ปี 2561

[ดาวน์โหลดเอกสาร] งานครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561

[ดาวน์โหลดเอกสาร] ตามมติที่ประชุม  เรื่องการประชุมจัดสรรงบประมาณวัสดุ ประจำภาคเรียนที่  1/2561  และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2562  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2561 (กรุณาอ่านรายละเอียดหนังสือนำส่งด้วยเพื่อจะได้ส่งทันกำหนดครับ)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานหลักสูตร ฯ ปีการศึกษา 2561 (ใหม่ล่าสุด)

สรุปโครงการที่ได้รับการอนุมัติประจำปีงบประมาณ 2561

แบบสรุปผลการดำเนินโครงการ

เอกสารการรายงาน สผ.1-สผ.5

ดาวน์โหลดแบบประเมินผลกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งข้อสอบ ภาคเรียนที่ 1/2560


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (อัปเดต 8 กรกฎาคม 2560)

 


ไฟล์ PPTX และประกาศมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบการทำแผน ฯ ข้อที่ 2 (หัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน)

 


 

ดาวน์โหลดเอกสารงานวางแผน (แบบเสนอโครงการ , แผนพัฒนา ฯ ) ปีงบประมาณ 2561


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการสอน-แผนการสอน ปีการศึกษา 2560


เอกสารข้อกำหนด การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสารงานวางแผน ฯ ปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลดเอกสารงานวัดผล ภาคเรียนที่ 1/2559


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559

แบบขออนุญาตผู้ปกครอง - แบบขอเวลาเรียนให้นักเรียนนักศึกษา


 

งานวางแผนและงบประมาณ  รายงานการประชุม  ครั้งที่ 1/2560
เรื่องการจัดสรรงบประมาณวัสดุฝึก/วัสดุสำนักงานและการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

 

Last Updated (Friday, 17 May 2019 16:29)