ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ประกาศรับสมัคร ป.ตรี อิเล็กฯ2561

รับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) รอบโควตา

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-------------------------------------------------------------

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จะรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร ๒ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

๑. คุณสมบัติของนักศึกษา

๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

๑.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  กำหนด

๒. คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ

๒.๑ ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถศึกษาได้

๒.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย และมีจิตใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง

๒.๓ มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

๒.๔ มีความเลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันเป็นพระมหากษัตริย์

เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๒.๕ ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

 

กำหนดการรับสมัคร การสอบ การรายงานตัว

๑. รับสมัครนักศึกษารอบโควตา วันที่ ๒๓ เมษายน – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

อาคารทูบีนัมเบอร์วัน

๒. ประกาศรายชื่อ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต อาคารทูบีนัมเบอร์วัน

๓. สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต อาคารทูบีนัมเบอร์วัน

๔. ประกาศผล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต อาคารทูบีนัมเบอร์วัน

๕. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา.ใหม่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต อาคารทูบีนัมเบอร์วัน

๖. เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

*หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต เบอร์โทรศัพท์ 081-9431624

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like