แบบฟอร์มสำหรับครู-นักศึกษา
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน


สถิติ ดอต คอม
Satiti.com ฟรีสถิติ โค้ดสถิติ สถิติเว็บไซต์ ตัวอย่างสถิติ  เว็บสถิติ จัดอันดับเว็บไซต์ ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซต์
Statistics
Members : 48
Content : 6406
Web Links : 31
Content View Hits : 3725961
Home งานครูที่ปรึกษา

งานครูที่ปรึกษา

ตัวอย่างหนังสือรับรองพฤติกรรม

งานครูที่ปรึกษา


     ตัวอย่างหนังสือรับรองพฤติกรรม 

 

ประกาศการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา

งานครูที่ปรึกษา

 เรียนคุณครูที่ปรึกษาทุกท่าน   ส่งรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2554  ซึ่งประกอบด้วยเอกสารที่จะต้องนำส่ง  ดังนี้

               1.ใบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา จำนวน 18 สัปดาห์ 

               2.สมุดบันทึกการพบนักศึกษา(เล่มเหลือง)

               3. รายงานการแจ้งผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2554

กำหนดส่งได้ไม่เกินวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 นี้

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มติดต่อผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

      แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครอง  คลิกดาวน์โหลด

      แบบฟอร์มแจ้งการขาดเรียน  คลิกดาวน์โหลด

      แบบฟอร์มแจ้งการขาดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง  คลิกดาวน์โหลด

      แบบฟอร์มเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อปรึกษาหารือ  คลิกดาวน์โหลด

                                             แบบฟอร์มแจ้งผลการเรียน  คลิกดาวน์โหลด

                                             แบบฟอร์มจ่าหน้าซองส่งจดหมายถึงผู้ปกครอง   คลิกดาวน์โหลด

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา

งานครูที่ปรึกษา

     ปฏิทินการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา  ภาคเรียนที่ 1 / 2554

     ปฏิทินการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา  ภาคเรียนที่ 2 / 2554

 

แบบฟอร์มรายงานการปฎิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาต่อวิทยาลัย

งานครูที่ปรึกษา

  แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ Home room      คลิกดาวน์โหลด

   แบบฟอร์มรายงานผลการส่งผลการเรียนให้ผู้ปกครอง(ครูที่ปรึกษา)   คลิกดาวน์โหลด

   แบบฟอร์มรายงานผลการส่งผลการเรียนให้ผู้ปกครอง(หัวหน้าแผนกวิชา)   คลิกดาวน์โหลด

   แบบฟอร์มใบส่งจดหมายทางไปรษณีย์   คลิกดาวน์โหลด

 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 5ส.

งานครูที่ปรึกษา
      งานกิจกรรม 5ส. ได้จัดทำแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 5ส. ในภาคเรียนที่ 1/2553 จึงขอให้ครูที่ปรึกษาทุกท่าน ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวของนักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษาของท่าน และเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนให้ครูที่ปรึกษาส่งผลการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติของนักศึกษาทุกคน ตามเอกสารที่ให้ดาวน์โหลดนี้
 

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.