"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เว็บไซต์แผนกวิชาต่างๆ
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร. ภักดี ฐานปัญญา อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร นำคณะตรวจเยี่ยม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักดรียนนนักศึกษา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน /ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

นักเรียนนักศึกษาเข้ารับฟังการแนะแนวอาชีพ

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ คุณระพินทร์ เป็นสุข ผู้อำนวยการบริหาร บริษัทโซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะ และนำนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต ระดับ ปวส.2 เข้ารับฟังการแนะแนวอาชีพ พร้อมทั้งสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานกับทางบริษัทฯ ในโอกาสต่อไป เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

รางวัลระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชาติ ระว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การมาตรฐาน ดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่  นำโดย ครูสมศักดิ์ ไพรคำนาม ครูกัมปนาท พระสุพรรณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ 3D Animation (ปวช./ปวส.) นายอิศรา ปัญญาบุตร นายสถาพร  มณีบุญ นายจิรวัตร คำเสียง นายสถาพร มณีบุญ นายธนเดช ทาเงิน นางสาวพิมพิศา แก้วดี นางสาวอนัญลักษณ์ พวงพันธ์ ครูอุดร เศษโถ และครูวุฒิชัย พรมมา ครูผู้ควบคุม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ออกแบบสถาปัตยกรรม (ปวส.) นายวัชรศักดิ์ แรมประชา นางสาวรัตติยากร มีทอง นายนันธวัช สำโรงแสง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 เขียนแบบก่อสร้าง (ปวช.) นางสาววราภรณ์ ศรีด้วง นางสาววนาลี พรหมชนะ นางสาวชนัญธิดา แผงฤทธิ์ รางวัลลำดับที่ 4 เหรียญทอง งานเชื่อมโลหะGTAW&SMAW  สาขางานเชื่อมโลหะ (ปวช.) นายธวัชชัย จุฬารี  นายอนุชิต ยอดจงรัมย์ ครูทรงสิทธิ์ บัวชุม  ครูผ่องพิศุทธิ์ ลาลุน ครูผู้ควบคุม

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน )

Last Updated (Monday, 20 February 2017 19:08)

 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการใช้ Excel รางวัลชนะเลิศแข่งขันออกแบบสุรินทร์มาสคอต

นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการใช้ Excel ประเภทบุคคล และ รางวัลชนะเลิศแข่งขันออกแบบสุรินทร์มาสคอต ในโครงการแข่งขันทักษะเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรินทร์ โดยมี ครูกัณหา อุทธิเสน ครูนพวรรณ สาธุการ ครูศันสนีย์ พันเจริญ  ครูขจรกิตต์ อินทร์แก้ว เป็นที่ปรึกษา

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ศันสนีย์ พันเจริญ)

Last Updated (Tuesday, 21 February 2017 08:39)

 

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวช.3 และ ปวส. 2 ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดยมี นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานพิธีเปิด และมี จสอ.จตุพล บุตรวัง จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ คุณรังสินี บุญทน จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรีมีศักดิ์ พรหมศรี จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และแนะแนวการศึกษาต่อและหางานทำแก่นักเรียนนักศึกษา

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, วิชิต ปิ่นหอม ภาพ)

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 35 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ
facebook like