"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เว็บไซต์แผนกวิชาต่างๆ
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวช. และ ปวส. ระหว่างวันที่ 16 – 19  สิงหาคม 2559 ณ โรงพละเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยได้รับการอนุเคราะห์จากศูนย์สุขภาพนักศึกษานานาชาติ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษารู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามสุขลักษะที่ดีแก่ครอบครัวและคนในชุมชน

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา- เอสโซ่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีพุทธศักราช 2559

ทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา- เอสโซ่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีพุทธศักราช 2559 ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จากโครงงานฯเรื่อง"ผลการใช้ Nano - ZnO ในการเพิ่มค่าความคงทนของสีต่อแสงและการซักล้างเส้นไหมที่ย้อมด้วยสีผงจากธรรมชาติ" โดยมีคณะผู้จัดทำโครงงาน ดังนี้ นางสาวทิพย์วรรณ ทวีชัย, นางสาวสุพัตรา สุขะตะ, นางสาวศันสนีย์ ทรงงาม, นางสาวจินตกัญญา ชาญชิตร นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี และมีครูภัทรภร ดวงสีดา, ครูชินาธิป พิมศร, ครูชลญา อุทัย ครูที่ปรึกษาโครงงานฯ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ภัทรภร ดวงสีดา : ภาพ)

 

โครงการ ส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2559

งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2559 โดยการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาแต่ละแผนก วิชาที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการยกย่องในการเป็นผู้เรียนดี และเกิดความภาคภูมิใจให้กับตัวเองและครอบครัว เมื่อได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี  และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / เริงศักดิ์ สายรัตน์ ภาพ)

Last Updated (Friday, 19 August 2016 15:54)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 83 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ
facebook like

สัมภาษณ์ทีมงานรถประหยัดน้ำมัน แผนกช่างยนต์ (1)
สัมภาษณ์ทีมงานรถประหยัดน้ำมัน แผนกช่างยนต์ (2)
สัมภาษณ์ทีมงานรถประหยัดน้ำมัน แผนกช่างยนต์ (3)