"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตโดยมี นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เป็นประธานพิธีเปิด  และนายจิระวัฒน์ ชวลิต รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา และนางสุภาภรณ์ บุปผาพรหม รองผู้อำนวยการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ในการนี้คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมการปฐมนิเทศฯ โดยพร้อมเพรียง วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(วลีรัตน์ ทองอินทร์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,วิสณุกร  ดาวไสย์ ภาพ)

Last Updated (Thursday, 18 May 2017 14:16)

 

การปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพรุ่นที่ 12

งานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมีนายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติเพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 123 คน

(วลีรัตน์ ทองอินทร์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านเทคนิคการสอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านเทคนิคการสอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม T-VET โดยมี นายสำราญ สีปวนรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดหลักสูตรสถานศึกษาและสถาบัน ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางอาชีวศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรบุคคลวัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีคณะครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

(วลีรัตน์ ทองอินทร์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

วันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2560

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 โดยมี นางณัฐษมนต์ ณุวงค์ศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการอนุรักษ์ป่าไม้ ในโอการนี้ คณะครู และนักเรียนนักศึกษาร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณหน้าอาคารทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จาก สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฐฏกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Thursday, 11 May 2017 14:38)

 

การปฐมนิเทศและเข้าค่ายนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการจัดการปฐมนิเทศและเข้าค่ายนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 เมื่อวันที่ 2 และ 4 พฤษภาคม 2560 โดยมี ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้คณะผู้บริหาร คณะครูนำนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 ปวส.1 ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย ในการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าใจในระเบียบและแนวปฏิบัติของวิทยาลัย มีมนุษย์สัมพันธ์ และสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(ณชิตา จิราณัฐฏกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Thursday, 11 May 2017 14:14)

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 42 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ
facebook like