"สาธร ทองพูน" ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม สาขาถ่ายภาพ และรางวัลขวัญใจชาวอาชีวะ (Popular Vote) ในการประกวดนักสื่อสารความดี และประกวดภาพยนตร์และสารคดี ฯ โดยความร่วมมือของ สอศ. และบริษัททีวีบูรพา จำกัด @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เว็บไซต์แผนกวิชาต่างๆ
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

เดย์-แคมป์ ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559

ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเดย์-แคมป์ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมี นายอุดม วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างลักษณะนิสัยที่ดี ฝึกความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความรักสามัคคี มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออก แก่ลูกเสือวิสามัญ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / วิชิต ปิ่นหอม,ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

โครงการแกนนำต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแกนนำต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายนิคม โคตรพันธ์ ป.ป.ส. ชำนาญงาน จ.ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่แกนนำนักเรียนนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนนักศึกษาในการต่อต้านยาเสพติด โดยสามารถส่งถ่ายแนวทางการป้องกัน การเล็งเห็นโทษของยาเสพติดให้แก่เพื่อนเยาวชนด้วยกัน สร้างองค์ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด สร้างทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยง และเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Thursday, 15 September 2016 16:05)

 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของงานโรงแรม

นายภูวดล มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของงานโรงแรม และได้รับเกียรติจาก คุณพลวริษฐ์ จรรยาเพศ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมภัทร บูทิค โฮเทล กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับการพัฒนา บุคลิกภาพ ให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความเข้าใจ มีทักษะที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ในการนี้มีคณะครู และนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมและการท่อง เที่ยว เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 14 guests online
Personal Sites
อวด-ดี อาชีวะ เทคนิคศรีสะเกษ
facebook like

สัมภาษณ์ทีมงานรถประหยัดน้ำมัน แผนกช่างยนต์ (1)
สัมภาษณ์ทีมงานรถประหยัดน้ำมัน แผนกช่างยนต์ (2)
สัมภาษณ์ทีมงานรถประหยัดน้ำมัน แผนกช่างยนต์ (3)