ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
Home


ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเดิมของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษได้ที่
http://www.sisat.ac.th/html

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

นักเรียนนักศึกษารับมอบทุนการศึกษา จาก บริษัท วัฒนาไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท วัฒนาไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัดระยอง มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวส. 2 แผนกวิชาโลหะการ   ซึ่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับทางบริษัท ในภาคเรียนที่ 2/2557 จำนวนเงิน 40,000 บาท 8 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยมีคณะผู้บริหาร และครู อาจารย์ แผนกวิชาโลหะการ ร่วมแสดงความยินดี

(S1 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาย / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่3 สำหรับส่วนราชการและสถานพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  โดยความร่วมมือจาก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในการดำเนินโครงการ จัดเตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฝึกอบรม

(S4  : อภิชาติ  โยธี รายงาน /  ภาพ )

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบทางช่างยนต์

ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาช่างยนต์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบทางช่างยนต์ ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 โดยนายวสันต์  อุไรวงศ์  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ได้มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา ครูผู้สอนนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ 1.นายพลกฤณ์ เกษหอม 2.นายอภินันท์ บุญเสริม 3.นายนิมิตร พรมลา และได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงแก่วิทยาลัยต่อไป

(S2 S7 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา ภาพ )

 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ สนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย นำคณะโดย ครูอินทร์ จงจำ, ครูประชาไทย         ไกยฝ่าย, ครูสุจีรา วิชาชาติ, ครูพงษ์เพชร ไชยปัญญา,ครูศุทธ์หทัย หารไชย,ครูพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์ และครูวิสณุกร ดาวไสย์

(S4 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / พรอนันต์ จาตูม ภาพ)

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสำรวจข้อมูลผู้ป่วยร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ให้ความอนุเคราะห์แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ   ในการดำเนินการสำรวจข้อมูลและบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยที่มารับบริการและสำรวจความพึงพอใจต่อการได้รับบริการจากทางโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ณ  โรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘  ทั้งนี้  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้ทางวิชาชีพ  สร้างสรรค์สิ่งดีๆและก่อประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป

(S4 S6 : อภิชาติ โยธี รายงาน / ภาพ )

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 22 guests online
facebook like