ที่ โครงงาน/โครงการ   ปี 2549 โดย
1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  3  การหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ  โดยพิจารณาด้วยนิ้วมือของนักศึกษา นางสาวเสาวลักษณ์  วงษ์สาลี
2 การศึกษาความพึอพอใจของนักศึกษาช่างยนต์ปี 1 ที่มีต่อการสร้างชุดการเรียนการสอนสร้างชุดการเรียนการสอนวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ เรื่องภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย นางสาวอุไรวรรณ  ผาปรางค์
3 การขาดทักษะในการปฏิบัติงานก่อสร้างอาคาร ระดับ ปวช.2  นายไพฑูรย์  ปะละพูตโต
4 ศึกษาทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลัง ระดับ ปวช.1 นางสาวเสาวลักษณ์  วงษ์สาลี
5 การแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะการใช้วัตต์มิเตอร์โดยวิธีปฏิบัติซ้ำ ระดับ ปวส.1 แผนกช่างไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1/2549 วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้า นายสุริยันต์  พรหมคช
6 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ นายจิรยุทธ์  โชติกุล
7 การแก้ปัญหาการเขียนรายงานหลังการปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้น ปวส.ปีที่ 1 นายขจรศักดิ์  จันทร์นวล
8 ส่งเสริมการจำคำศัพท์ในแต่ละรายวิชาการส่งเสริมการพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับการใช้คำศัพท์ นางสาวอมรรัตน์  ห้องแซง
9 การแก้ปัญหาการอ่านเครื่องมือวัด "เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์" นายจีระศักดิ์  บุญเรือง
10 การแก้ไขปัญหาการอ่านเวอร์เนียร์คาร์ลิบเปอร์ 1/1000 นิ้ว ไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้นปวช.1 กลุ่ม ชพ.11 โดยวิธีสอนซ่อมเสริม นายประยุทธ   โยธี
11 การแก้ปัญหาการขาดเรียนของนักเรียน-นักศึกษา นายศรายุฏต์  อมตะไพบูลย์
12 การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนเรื่องการเคลื่อนที่เพื่อใช้ในการสอนซ่อมเสริมสำหรับนักศึกษา นางสาวนิธิกานต์  ธนิตชัยพัฒน์
13 การใช้มัลติมิเตอร์แบบอนาล๊อคของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1  สาขางานแม่พิมพ์ แผนกช่างกลโรงงาน โดยใช้การปฏิบัติแบบควบคุมทุกขั้นตอน นางยุภาพรรณ  ก้านเหลือง
14 การเชื่อมไฟฟ้าท่าขนานนอนไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้น ปวช.13 โดยการสอนปกติ นายประสิทธิ์  ชนะวงศ์
15 การใช้ฉากวัดตรวจสอบงาน วิชางานเทคนิคพื้นฐาน นายบุญนาน  มากสิงห์
16 การพัฒนาทักษการจำคำศัพท์เทคนิคช่างยนต์ นายจริศักดิ์ ดุษฏี
17 ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุ่ม ชอ.11,12 ที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ นางสาวนิธิกานต์  ธนิตชัยพัฒน์
18 การแก้ปัญหานักศึกษาขาดเรียน นางอรทัย   สฤษดิ์นิรันดร์
19 ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 กลุ่ม คธอ.11และ คธผ.11 ที่มีต่อวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น นางสาวนงค์นารถ  ดวงสีดา
20 ศึกษาทัศนคติของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง กลุ่ม มอต.11,12 ที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ นางสาวสุมาลี  เทพเกษตรกลุ
21 ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุ่ม ชก.23,24 ที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ นางสาวศศิวิมล  บุตรสุพรรณ์
22 ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุ่ม มบบ.12 ที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ นางนุจรี  ช่วงไธง
23 การพัฒนาคุณภาพนักเรียน นายภควัตร สิงห์คำ
24 การแก้ปัญหานักศึกษาทำแบบฝึกหัดเรื่องระบบโคออร์ดิเนตไม่ได้ โดยเน้นการทำแบบฝึกหัดคล้ายตัวอย่าง นางมัลลิกา  สิทธิโชค
25 การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจเรียน ของนักเรียนระดับ ปวช.3 รายวิชาเทคโนโลยีคอนกรีต  นายมนต์เทพ  สอนศรี
26 การปรับปรุงพฤติกรรม การเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษา ปวส. 2 กลุ่ม สอส. 21,22 นายเถลิงศักดิ์  สุพรม
27 ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาช่างไฟฟ้า ปี 1 ที่มีต่อการสร้างชุดการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย นายชาญศักดิ์  มาตรคำจันทร์
28 ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 กลุ่มนักเรียน มอค.11และมอต.11 วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคารของแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง นายจำรัส  ชนะสิงห์
29 การแก้ปัญหาการปฏิบัติงานเสร็จไม่ทันตามกำหนดเวลาและส่งงานไม่ครบในรายวิชาเขียนแบบเทคนิค (3100-0002) ของนักษา กลุ่ม มอต.11 โดยการให้หาเวลาว่างมาทำงาน นายสมหมาย  ดอนพลัด
30 การเขียนเส้นเต็มหนักและเส้นเต็มเบาผิด นายประยุทธ   โยธี
31 นักศึกษาอ่านเวอร์เนียร์ดาลิปเปอร์ ค่าความละเอียด 1/50 มม. ไม่ถูกต้อง นายสันติ  สุขยะฤกษ์
32 ศึกษาทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลัง ระดับ ปวช.1 สาขางานไฟฟ้าและสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวภัชรินทร์  บุตรสุพรรณ์
33 ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง  การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร นายจำรัส  ชนะสิงห์
34 การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้น  ปวช.1 นายจิรศักดิ์  ดุษฎี
35 การศึกษาความพึอพอใจของนักศึกษาช่างยนต์ปี 1 ที่มีต่อการสร้างชุดการเรียนการสอนสร้างชุดการเรียนการสอนวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ เรื่องภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย นางสาวอุไรวรรณ  ผาปรางค์
36 การแก้ปัญหานักเรียนลอกแบบฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย นางสุมิตรา  โพธิ์สูง
37 การมาสายของนักศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  นางสาวสุปรียา  หมายทวี
38 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาคอมพิวเตอร์เครือข่าย สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกอิเล็กทรอนิกส์  นายกิตติศักดิ์  มั่นทองพิทักษ์
39 การปรับพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับความตั้งใจในการเรียน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง ชอ.23 นายพีระพงษ์  ขันตี
40 การแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะในการต่อวงจรเพาเวอร์แฟคเตอร์มีเตอร์โดยวิธีปฏิบัติซ้ำ นายสุริยันต์   พรหมคช
41 ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนักศึกษา นางสาวนงค์นารถ  ดวงสีดา
42 การแก้ไขปัญหานักเรียนที่มี่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้า 2 ต่ำ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)กลุ่ม ชฟ.25,26 โดยวิธีสอนซ่อมเสริม นายเลิศ  ก้านเหลือง
43 การมาสายของนักศึกษาในรายวิชา งานส่งกำลังของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  2 นายบุญชัย  สวยางกูร
44 โครงการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาแผนกช่างยนต์ที่มีต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการแต่งกาย นายจรินทร์  เจนจิตต์
45 การพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง งาน พลังงานและกำลังนักเรียนระดับชั้นปวช.1 นางสาวอัจฉราวดี  สันตพันธ์
46 การนอนหลับในชั้นเรียนของนักเรียนในรายวิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาไฟฟ้า นายสุพจน์  บีงไกร
47 การพัฒนาการอ่านภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้น ปวช.1 นายเพิ่มศักดิ์  บัวส่อง
48 การแก้ปัญหานักศึกษาระดับ ปวช. 1 แผนกช่างโยธา กลุ่ม 11 และกลุ่ม 12 เข้าห้องเรียนสาย โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ นางสาวสุธาสินี  ยอดโพธิ์
49 การแก้ปัญหานักเรียนมีพฤติกรรม ไม่รับผิดชอบในการเรียน  วิชาเทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ นายสมคิด   พิมสอน
50 การพัฒนาทักษะการใช้งานออสซิลโลสโคปของนักศึกษาระดับ ปวส.1 นางสาวอังคณา  บุตรวงค์
51 แก้ปัญหาการขาดเรียนของนักเรียน นักศึกษา กลุ่ม มบบ.12 นางสมนต์พร  อมตะไพบูลย์
52 การให้คำปรึกษาด้านเพศศึกษากลุ่ม สบค.11  นางกรองทิพย์  นาคสีหราช
53 การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. กลุ่ม พข.12 ครูภานนท์  แพงบุดดี
54 การศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนและขาดการประเมินผลการเรียน ปวช.1 แผนกช่างกลโรงงาน ชก.15 นางสาวสิริกาญจน์  ศรีให้อยู่สุข
55 กาแก้ปัญหานักศึกษาลอกแบบที่ปฏิบัติ วิชาบัญชีเบื้องต้น 1  นางสุมิตรา  โพธิ์สูง
56 สาเหตุที่นักศึกษาแผนช่างก่อสร้าง กลุ่ม  ไม่ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง นายสุระภี  ผกาพันธ์
57 การแก้ปัญหานักศึกษา ไม่เข้าเรียนตรงเวลา ไม่ส่งงานตามกำหนดและไม่ตั้งใจเรียน นายพีระพงษ์  ขันตี
58 ศึกษาทัศนคติของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุ่ม ชก.21,22 ที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ นางสาวเสาวลักษณ์  วงษ์สาลี
59 การแก้ปัญหานักเรียนส่งงานไม่ตรงต่อเวลา นางจรรยา  เนตรพระ
60 บาทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาไมโครโปรเซสเซอร์ 1 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นายอภิลักษ์  ขันคำ
61 การแก้ปัญหานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม ชฟ.11,12  ไม่เข้าเรียนตรงเวลา ไม่ส่งงานตามกำหนด ไม่ตั้งใจเรียน และแต่งกายไม่เรียบร้อย นางสาวลักษณภัทฎ์  ทองเจริญประเสริฐ
62 วิธีการเพิ่มความสามารถนักศึกษาในการคิดสร้างสรรค์ผลงานเชิงวิชาโครงงาน นางผ่องพิศุทธิ์  ลาลุน
63 วิธีการเพิ่มความสามารถนักศึกษาในการคิดสร้างสรรค์ผลงานเชิงวิชาโครงงาน นางผ่องพิศุทธิ์  ลาลุน
64 การแก้ปัญหานักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวช.ปีที่ 1 แผนกเครื่องกล กลุ่ม ชก.15 ภาคเรียนที่ 2/2549ไม่เข้าเรียนตรงเวลา ไม่ส่งงานตามกำหนด ไม่ตั้งใจเรียนและแต่กายไม่เรียบร้อย นางสาวสิริญา  แซ่โค้ง
65 การแก้ปัญหานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุ่ม พข.31 ไม่เข้าเรียนตรงเวลา ไม่ส่งงานตามกำหนดและไม่ตั้งใจเรียน นางสาวนัทธ์ภัทร์  พันธ์ศรี
66 การปรับพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบในการเรียนโดยที่ส่งงานช้าไม่ตรงเวลาที่กำหนด รายวิชา 31282301 เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษากลุ่มเรียน มอข.22 ภาคเรียนที่ 2 นายทวีทรัพย์  จันทรัตน์
67 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนกับนักเรียนชั้น ปวช 2 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียนวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นายองอาจ  อรรคบุตร
68 การศึกษาในบทเรียนเข้าใจ แต่ไม่สามารถนำไปปฏิรูปในการใช้จริงได้ นายวีรพล  บุญลุ 
69 การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการเรียน  วิชาไมโครโปรเซสเซอร์ นางจีระศักดิ์  บุระพา
70 การเชื่อมไฟฟ้าท่าตั้งไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้น ปวช.2 กลุ่ม ชช.21 นายสุทิน  เทพมุสิก
71 นักเรียนขาดทักษะการเชื่อมไฟฟ้าท่าเหนือศรีษะ นายปัญญา   ศิลากูล
72 นักเรียนส่งงานไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 นางนาตยา  ผดุงรัตน์
73 การเชื่อมไฟฟ้าท่าเหนือศรีษะไม่ถูกต้อง นายประยุทธ   โยธี
74 การเชื่อมไฟฟ้าท่าเหนือศีรษะไม่ถูกต้อง นายเอกราช  เลขาตระกูล
75 แก้ปัญหานักเรียนพิมพ์ดีดไม่สัมผัส นางพัธรินพันธ์  เอมรัตน์
76 แก้ปัญหานักเรียนขาดความสนใจในการเรียนโดยใช้วิธีเรียนเป็นกลุ่มแบบเพื่อนชวนเพื่อน นางจุฑามณี  กลางประพันธ์
77 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความรู้เกี่ยวกับการขาย ของนักเรียน ระดับ ปวช. 1   นางสาวปริยากร  ปริโยทัย
78 การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะ  การวัดขั้วของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ระดับชั้น  ปวช.2  รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง  ภาคเรียนที่  2/2549  โดยการใช้กิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน นายยุทธสาร  สารการ
79 การปรับพฤติกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นางสาวอำภา  ทุมหนู
80 ความไม่เชี่ยวชาญในการบันทึกบัญชีรายการปรับปรุง นางสาวอารีจิตร  รัศมี
81 การแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะในการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์โดยวิธีปฏิบัติซ้ำ กลุ่ม มอต.11  แผนกช่างไฟฟ้า นายกิตติศักดิ์  ทาดทา
82 การแก้ปัญหาการขาดเรียนและขาดประเมินผลการเรียน วิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้น ของนักศึกษาระดับปวช.1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน นายอภิลักษ์  ปูพบุญ
83 การแก้ปัญหาการใช้ฉากวัดตรวจสอบงานไม่ถูกต้องโดยการสังเกตและแนะนำวิธีการวัดตารางงานของนักเรียน นายสมหมาย  ดอนพลัด
84 การพัฒนานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ วิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 สาขาวิชาการตลาด นางทัศนีย์วรรณ  แตงวงค์
85 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ขนาด m*n โดยใช้วิธีการสอนซ่อมเสริม นางสาวสุมาลี  เทพเกษตรกลุ
86 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยกิจกรรมสร้างสรรค์ นางสาวอมรรัตน์  ห้องแซง
87 การแก้ไขปัญหานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุ่ม พข.31 ไม่เข้าเรียนตรงเวลา ไม่ส่งงานตามกำหนดและไม่ตั้งใจเรียน นางสาวนัทภัทร์ พันธ์ศรี
88 การแก้ปัญหาการส่งงานไม่ตรงเวลาของนักศึกษาแผนกวิชาการขายกำลังที่มาเรียน วิชา วิถีไทย นายรัตน์ดา  เจนจิตต์
89 นักศึกษาอ่านเวอร์เนียร์ดาลิปเปอร์ ค่าความละเอียด 1/50 มม. ไม่ถูกต้อง นายจักรพันธ์  บุรณะ
90 การแก้ปัญหานักเรียนมีผลการเรียนปฏิบัติต่ำ วิชาไฟฟ้าเบื้องต้น นายสุวรรณ์  วงเจริญ
91 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ ทางการเรียนเรื่อง การเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมจากวงจรควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ 3 เฟส นายกิตติศักดิ์  ทาดทา
92 นักศึกษาอ่านเวอร์เนียร์ดาลิปเปอร์ ค่าความละเอียด 1/100 มม. ไม่ถูกต้อง นายพษ์สิงห์  บัวส่อง
93 การแก้ปัญหาการปฏิบัติงานไม่เสร็จไม่ทันกำหนดเวลา รายวิชาฝึกฝีมือของนักเรียนกลุ่ม ชย.11 นายสันติ  สุขยะฤกษ์
94 การแก้ไขปัญหานักเรียน ปวช.2 ขอ.27-28 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ไม่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง นายชนะพล  ผลสุข
95 การแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนปฏิบัติต่ำ รายวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม โดยวิธีการสอนซ่อมเสริม ระดับชั้น ปวส.2 / สอก.21  นายบัญชา  ปัญญามงคล
96 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตรีโกณมิติที่มีผลต่อการเรียนการสอนเรื่องจำนวนเชิงซ้อนของนักเรียน นางสาวสุมาลี  เทพเกษตรกลุ
97 การเสริมความเร็วและความแม่นยำ นางจุฑาทิพย์   ชัยนิลพันธ์
98 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  บุญมา
99 การแก้ปัญหานักศึกษาขาดเรียน นางอรทัย   สฤษดิ์นิรันดร์
100 การศึกษาการแก้ไขการเล่นเกมส์ของนักเรียนกลุ่ม สบค.22 นายณัฐพล  ศรีรักษา
101 การพัฒนาการนอนหลับในชั้นเรียน นายสุพจน์  บีงไกร
102 การแก้ปัญหาการตอบข้อสอบอัตนัยของนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายคำพา  ขันตี
103 การปรับพฤติกรรมนักศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบในการเรียนโดยที่ส่งงานช้าไม่ตรงเวลา นายทวีทรัพย์  จันทรัตน์
104 การแก้ไขการเล่นเกมส์ของนักเรียน กลุ่ม สบค.22 ในวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต นายณัฐพล  ศรีรักษา
105 การปรับพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาแต่งกายไม่ถูกระเบียบ นางสาวจันทร์เพ็ญ  วะรงค์
106 การเชื่อมไฟฟ้าท่าตั้งไม่ถูกต้อง ชช.21 นายสุทิน  เทพมุสิก
107 การเชื่อมไฟฟ้าท่าเนือศรีษะไม่ถูกต้อง นายประยุทธ   โยธี
108 การเชื่อมไฟฟ้าท่าตั้งไม่ถูกต้อง ชช.14 นายเอกราช  เลขาตระกูล
109 การเชื่อมไฟฟ้าท่าขนานนอนไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้น ปวช.1 นายประสิทธิ์  ชนะวงศ์
110 การใช้ฉากวัดตรวจสอบงาน วิชางานเทคนิคพื้นฐาน นายบุญนาน  มากสิงห์
111 การแก้ปัญหาการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  ค่าความละเอียด  1/12  นิ้วไม่ได้ในรายวิชาฝึกฝีมือ  ของนักเรียนกลุ่ม  ชย.17  โดยการให้ทดสอบนอกเวลาเรียน นายบุญนาน  มากสิงห์
112 นักศึกษาอ่านเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์  ค่าความละเอียด  1/50  มม.  ไม่ถูกต้อง นายจักรพันธ์  บุรณะ
113 การแก้ปัญหาการปฏิบัติงานเสร็จไม่ทันตามกำหนดเวลาและส่งงานไม่ครบในรายวิชาเขียนแบบเทคนิค นายสมหมาย  ดอนพลัด
114 การแก้ปัญหาการอ่านเวอเนียร์คาลิปเปอร์ ค่าความละเอียด1/28 นิ้ว ไม่ได้ในรายวิชา งานฝึกผีมือ นายบุญนาน  มากสิงห์
115 การแก้ปัญหานักเรียนมีผลการเรียนปฏิบัติต่ำรายวิชาไฟฟ้าเบื้องต้น นายสุวรรณ  วงศ์เจริญ
116 การแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนปฏิบัติต่ำ รายวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม โดยวิธีการสอนซ่อมเสริม นายบัญชา  ปัญญามงคล
117 การพัฒนาทักษะ เรื่องใช้มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อค โดยวิธีการควบคุมทุกขั้นตอน นางยุภาพรรณ  ก้านเหลือง
118 การก้ปัญหานักเรียน  ปวช.1  แผนกช่างไฟฟ้ากำลังไม่เข้าเรียนตรงเวลา  ไม่มีงานตามกำหนด  ไม่ตั้งใจเรียน  แต่งกายไม่เรียบร้อย นางสาวลักษณภัทฎ์  ทองเจริญประเสริฐ
119 การแก้ไขปัญหานักเรียนที่มี่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจรไฟฟ้า 2 ต่ำ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)กลุ่ม ชฟ.25,26 โดยวิธีสอนซ่อมเสริม นายเลิศ  ก้านเหลือง
120 การแก้ปัญหาการขาดทักษะ เรื่องการคำนวณหาค่าของแรงชนิดต่างๆ ในวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม โดยใช้กิจกรรม นางสาวสุธาสีนี  ยอดโพธิ์
121 การขาดทักษะในการปฏิบัติงานก่อสร้างอาคาร ระดับ ปวช.2  นายไพฑูรย์  ปะละพูตโต
122 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับการขายปลีกและขายส่ง นางสาวปริยากร  ปริโยทัย
123 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  3  การหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ  โดยพิจารณาด้วยนิ้วมือของนักศึกษา นางสาวเสาวลักษณ์  วงษ์สาลี
124 การแก้ปัญหานักศึกษาระดับ ปวช. 1 แผนกช่างโยธา กลุ่ม 11 และกลุ่ม 12 เข้าห้องเรียนสาย โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ นางสาวสุธาสินี  ยอดโพธิ์
125 การแก้ปัญหาการอ่านเวอเนียร์คาลิปเปอร์ ค่าความละเอียด1/128 นิ้ว ไม่ได้ในรายวิชา งานฝึกผีมือ ของนักเรียน กลุ่ม ชย.17 โดยการให้มาทดสอบอ่านนอกเวลาเรียน นายบุญนาน  มากสิงห์
126 การแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะการใช้วัตต์มิเตอร์โดยวิธีปฏิบัติซ้ำ ระดับ ปวส.1 แผนกช่างไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1/2549 วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้า นายสุริยันต์  พรหมคช