ชื่อเรื่องโครงงาน  ปี 2551 จัดทำโดย    ระดับ แผนกวิชา
Banana chim นางสาวสุพัฒตรา  สาลีวงศ์ (5) ปวช. การขายและการตลาด
กระเป๋าทรงเสน่ห์ นางสาวสุมิตตา  แพงเพ็ชร (1) ปวส. การขายและการตลาด
กระเป๋าสตางค์จากกล่องกระดาษ นางสาวเพชรศิริ  ชัยภักดิ์ (1) ปวส. การขายและการตลาด
กล้วยปิ๊ง  กล้วยทับ นางสาวทัศนีพร  อักษร (1) ปวส. การขายและการตลาด
การจัดแสดงสินค้าในกระเช้าผลไม้     ปวช. การขายและการตลาด
ขนมจีนน้ำยา นางสาวสุวรรณี  คำวุฒิ (1) ปวส. การขายและการตลาด
ขนมจีนสามเกลอ(สามสี) นางสาวแสงดาว  ทองธรรมมา (1) ปวส. การขายและการตลาด
ขนมจีบ ซาลาเปาเจ้านางน้อย นางสาวนฤมล  ทำดีกุล (5) ปวส. การขายและการตลาด
ควมพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริการเชพโรเลต นางสาวพันธ์ทิพย์  กิ่งแก้ว (1) ปวส. การขายและการตลาด
ทัศนคติที่มีต่อการดื่มน้ำอัดลมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นางสาวทัศนีพร  อักษร (1) ปวส. การขายและการตลาด
น้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพ นายอภิชาติ  ไชยนิล (4) ปวช. การขายและการตลาด
ประดิษฐ์กล่องใส่เอกสารจากกล่องกระดาษเหลือใช้ ของนักศึกษา( พข.31) นางสาวสุมาริน  วันดี   ปวช. การขายและการตลาด
ผลงานการจัดแสดงสินค้าบนเคาน์เตอร์     ปวช. การขายและการตลาด
ผลิตภัณฑ์ Amway นางสาวศิริลักษณ์  ภูห้องไสย์ (1) ปวส. การขายและการตลาด
ผลิตภัณฑ์ Avon นายภัทรภูมิ  ต่อชีพ (1) ปวส. การขายและการตลาด
ผลิตภัณฑ์ Cute Press นางสาวสิริยากร  โพธิ์งาม   ปวส. การขายและการตลาด
ผลิตภัณฑ์ Misstine นางสาวสุมิตตา  แพงเพ็ชร (1) ปวส. การขายและการตลาด
ผลิตภัณฑ์ RW เดลิเวอร์รี่กิ๊ฟช็อป นางสาวภรณ์ทิพย์  ใจมั่น (1) ปวส. การขายและการตลาด
ผลิตภัณฑ์ U star นางสาววิทยา  ทองเบ้า (7) ปวส. การขายและการตลาด
เผยแพร่เอกสารในการจัดซื้อของนักศึกษาชั้นปวช.2 นายฉัตรกานต์  จิรังดา   ปวส. การขายและการตลาด
แผนส่งเสริมการขายเรื่องการชิงโชค นางสาวนิด  แก่นวงศ์ศา (8) ปวส. การขายและการตลาด
แผนส่งเสริมการขายเรื่องการชิงโชค (สบต.11) นางสาวยุวธิดา  แนบชิด   ปวส. การขายและการตลาด
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักศีกษาวิทยาลัยเทคนิค นางสาวชรัญดา  สีหวงษ์   ปวส. การขายและการตลาด
พฤติกรรมการใช้แป้งฝุ่นของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นางสาวนุชจรี  บุญจูง (1) ปวส. การขายและการตลาด
พฤติกรรมการใช้ผลิตเครื่องสำอางของนักเรียนหญิง นางสาวนาถยา  สองสี (1) ปวส. การขายและการตลาด
พฤติกรรมการใช้สบู่ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นางสาวเอมอร  บุญรอง (1) ปวส. การขายและการตลาด
พฤติกรรมการบริโภคนมของนักศึกษาวิทยาลัย นางสาวกรุณา  คำโสภา (4) ปวส. การขายและการตลาด
พัฒนาเปรียบเทียบรูปแบบอิฐมอญที่ใช้ก่อผนังอาคาร  นายเสกสรร  วันทอง (1) ปวส. การขายและการตลาด
เฟรนด์โฟน ออนไลท์ นางสาวศิริญา  บุญสินชัย (5) ปวช. การขายและการตลาด
รถมอเตอร์ไซค์ประดิษฐ์จากฝาน้ำ นางสาวเสาวลักษณ์  พรมลังกา (1) ปวส. การขายและการตลาด
ลูกชิ้นนึ่ง นางสาวพันธ์ทิพย์  กิ่งแก้ว (1) ปวส. การขายและการตลาด
สร้างสรรค์ผลงานจากบรรขุภัณฑ์เก่าให้เป็นนวัฒกรรมใหม่ นางสาวพรพรรณ  สีกะชา   ปวช. การขายและการตลาด
ขนมจีบ ซาลาเปา (PB topten) นางสาวพรรณวิไล  คำโสภา (9) ปวช. การบัญชี
นมเปรี้ยวเดลีเวอรี่ นางสาวสายทอง  คำใสย์ (8) ปวส. การบัญชี
ศึกษาการสำรวจความนิยมของผู้บริโภคเกี่ยวน้ำหอม นางสาวทิพย์สุดา  เจียงเพ็ง (5) ปวส. การบัญชี
สำรวจความต้องการบริโภคหนังสือของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค นางสาวอุราวรรณ  ประมวล (6) ปวส. การบัญชี
แฮปปี้  เบเกอร์รี่ นางสาวนภาพร  ผงกุลา 6 ปวส. การบัญชี
Telephone  online นางสาวนฤมล  สิงห์เงิน 6 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การเขียนโปรแกรมระบบฐานข้อมูล  DATAASE นายภูวนาถ  ห้าวหาญ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ นางสาวขนิษฐา  ดวงตะวัน (6) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ นางสาวนพรัตน์  ศรีเลิศ (3) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ นางสาวภูริชญา  วิเศษสังข์ (4) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ นางสาวดวงชี  โคตรพันธ์   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ นางสาวรุ่งนภา  พงศ์สาร (6) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ นางสาวรัตน์สมาภรณ์  เพ็งพันธ์ (5) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ นางสาวนารินทร์  ศิลปะศร (7) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ นางสาวสุภิตตรา  ทองสุทธิ์ (6) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การ์ตูน  Animation เรื่องวิทยาศาสตร์แสนสนุก นางสาวอาภรณ์  คำศรี 3 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การทดลองควบคุมกระแสไฟฟ้าในบ้านด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ นายชัยธวัช  ชาวโยธา (1) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นายอภินันท์  สีกะหวัน 14 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาวจิราภรณ์  กาลพัฒน์ 11 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาวพรพรรณ  สุขสนอง 11 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาวธิญารัตน์  ประจิตร 12 ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาวนฤมล  สังข์ขาว 13 ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาวพัชรินทร์  เชี่ยวชาญ 10 ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาวเย็นจิตต์  วิเศษสังข์ 14 ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาวนฤมล  สังข์ขาว 13 ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์ นางสาวปรียา  ศรีสุโธ (10) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งวินโดว์ XP นางสาวรัตติกาล  เกสร 9 ปวช.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งวินโดว์ XP นางสาวรัตติกาล  เกสร 9 ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งวินโดว์ XP นายแสงชัย  หงษ์ทอง 12 ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ นายนรินทร์  ขันวงษ์ 12 ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาวสกุลตลา  ธรรมพันธ์ (8) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาวสกุลตลา  ธรรมพันธ์ (8) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ นายพงษ์ศักดิ์  เพ็งชัย 9 ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ นางพงษ์ศักดิ์  เพ็งชัย 9 ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ นางพงษ์ศักดิ์  เพ็งชัย 9 ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และการติดตั้งวินโดว์  XP นางสาวยุพิน  พงศ์สุระ (9) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และการติดตั้งวินโดว์  XP นางสาวยุพิน  พงศ์สุระ (9) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และการติดตั้งวินโดว์  XP นางสาวยุพิน  พงศ์สุระ (9) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประดิษฐ์ต้นลำดวน นางสาวบังอร  พลรัตน์   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบฐานข้อมูลสถานีอนามัยบ้านหนองนกเจ่า นางสาวอรวรรณ  จิรังดา 3 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล นางสาวรุ่งฤดี  ศิริบูรณ์ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนเงินล้านบ้านแคน นางสาวศิริภา  พงษ์วัน (1) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนเงินล้านบ้านโนนสังข์ นางสาวธรีดา  ทวีฉลาด (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนเงินล้านบ้านโนนสังข์ นางสาวปิระดา  ทวีฉลาด (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนเงินล้านหมู่บ้านแคน นางสาวศิริภา  พงษ์วัน 2 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านเช่า  VCD นางสาวสมหมาย  พงษ์เพชร (2) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัยบ้านหนองนกเจ่า นางสาวอรวรรณ  จิรังดา (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลห้างทองสันติสุข นางสาวพิชญาภร  แพงแสน (1) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอนามัยบ้านหนองนกเจ่า นางสาวอรวรรณ  จิรังดา (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบเว็บเพจ  การทำอาหารไทย  4  ภาค นางสาววราภรณ์  ศรีสิงห์ 3 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบเว็บเพจ  การทำอาหารไทย 4 ภาค นางสาววราภรณ์  ศรีสิงห์ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบเว็บเพจ  ขนมไทย นางสาวปิยะนาถ  ศรีโสดา 3 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบเว็บเพจโรงเรียนกุดเมืองฮาม นางสาวอ้อมเดือน  วงษ์มณี (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบเว็บเพจโรงเรียนบ้านนาตรวจ นางสาวทิพย์สุดา  ทองลาย (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบเว็บเพจโรงเรียนบ้านยาง นางสาววิไลภรณ์  บัวเกษ (1) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบเว็บเพจโรงเรียนบ้านยาง นายประสิทธิ์  ช้อนพิมาย (1) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบเว็บเพจโรงเรียนบ้านยาง นางสาววิไลภรณ์  บัวเกษ 2 ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบเว็บเพจโรงเรียนบ้านสวนกล้วย นางสาวศิริพร  ชนะนาม (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบเว็บเพจโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น นางสาวกรรณิการ์  ภาษี (1) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบเว็บเพจโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม นายวีระพล  สมบัติ (1) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านนาโนน นายวิศรุต  สิงห์ทอง (1) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง นางสาวหนึ่งฤทัย  สัมฤทธิ์ (1) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนหนองอารีวิทยา นางสาวสุทธิชา  เงินดี (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานคลุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวสมฤทัย  ธรรมอุต (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบสารสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง นางสาวอริยาภรณ์  อัครชาติ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบสารสรเทศโรงเรียนบ้านขนุน นางสาวอรอุมา  บุรกรณ์ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบสาระสนเทศโครงงานเกี่ยวกับการเรียนรู้ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ นางสาวสายทิพย์  โนนน้อย   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาเว็บการขายตุ๊กตาทุกชนิด นางสาวพิมพ์พร  สมจันทร์ (3) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาเว็บไซต์  โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม นายสุนันท์  เมืองจันทร์   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาเว็บไซต์  โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม นายสุนันท์  เมืองจันทร์ (2) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาเว็บเพจ  เกษตรดีศรีสยาม นางสาวพวงผกา  วงศ์พินิจ   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาเว็บเพจ  เกษตรดีศรีสยาม นางสาวพวงผกา  วงศ์พินิจ   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาเว็บเพจขนมไทย นางสาวปิยนาถ  ศรีโสดา (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาเว็บเพจวัดสระกำแพงใหญ่ นายนพรัตน์  บุญโย 3 ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาเว็บเพจองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ นางสาวดาวประกาย  สายแก้ว (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนวิชางานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ นายธาตรี  พิบูลมณฑา   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษาระบบฐานข้อมูลร้านขายสินค้าซุปเปอร์เค นางสาวปิยวรรณ  ทองกล่ำ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษาระบบฐานข้อมูลร้านขายสินค้าซุปเปอร์เค นางสาวปิยวรรณ  ทองกล่ำ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การสร้างเว็บไซต์ ศนูย์รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางสาวไสว  เวียงคำ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การสร้างเว็บไซต์จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวศิรินาถพร  จันทร์สาขา   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การสร้างเว็บไซต์สมุนไพรไทย นางสาวดวงธิดา  ใจเรือง (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การสร้างเว็บไซต์สมุนไพรไทย นางสาวดวงธิดา  ใจเรือง (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การสร้างเว็บเพจ  เกษตรดีศรีสยาม นางสาวพวงผกา  วงศ์พินิจ 1 ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การสร้างเว็บเพจ  ดอกไม้นานาชนิด นางสาวรุจิรา  ยอดเพชร (2) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การสร้างเว็บเพจ  ดอกไม้ประจำ  76  จังหวัด นางสาวรุ่งอรวรรณ  จารุนัย 2 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การสร้างเว็บเพจ  ดอกไม้ประจำ  76  จังหวัด นางสาวรุ่งอรวรรณ  จารุนัย 3 ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การสร้างเว็บเพจ  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางสาวเบญจมาศ  โยธี 2 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การออกแบบและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นางสาวอัมพาวรรณ์  ทองกันยา (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การออกแบบและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่องความรู้เกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นางสาวทัศนีย์  อภัยศิลา (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การออกแบบและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่องพันธ์สุนัข นางสาวจุฑารัตน์  พุทธเสน (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การออกแบบและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่องพันธ์สุนัข นางสาวจุฑารัตน์  พุทธเสน (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกมส์พิมพ์ดีด นางสาววิลนิค  หว่องโฟค   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ นางสาวรัญญา  พันธ์ศิลป์ (6) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์คนรุ่นใหม่โปรแกรม  Chat room นายสัปนนท์  สายชนะ (3) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปคนรุ่นใหม่การทำอาหาร Cooking นางสาวรำพึง  นพพระแก้ว (1) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คู่มือการใช้งานสื่อสารการเรียนการสอนสำเร็จรูป นางสาวฤทัยรัตน์  พันกลัดสมบูรณ์ (1) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โคงงานการพัฒนาเว็บเพจวัดสระกำแพงใหญ่ นายนพรัตน์  บุญโย (2) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โคงงานการพัฒนาเว็บเพจวัดสระกำแพงใหญ่ นางสาวทับทิม  กันยา (2) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาวจิราภรณ์  กาลพัฒน์ (9) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นายอภินันท์  สีกะหวัน (13) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นายศรายุธ  เจริญศิลป์ (12) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นายสุพรรณ  สุระโคตร (12) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาวสุพรรษา  พรหมคุณ (12) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์ นางสาวเทียมจันทร์  ผาสุก (12) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ นางสาวจิราภรณ์  กาลพัฒน์ (7) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ นางสาวธิดารัตน์  มะยม (6) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ นางสาวจันทร์ฉาย  บัวจันทร์ (6) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการประกอบคอมพิวเตอร์ นางสาวสุชาดา  เขียวสุก (12) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการประกอบคอมพิวเตอร์ นางสาวสุชาดา  เขียวสุก (12) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาวพัชรินทร์  เชี่ยวชาญ (9) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาวเย็นจิตต์  วิเศษสังข์ (13) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาวสมคิด  ใยดี (9) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาวสุภาพร  ร่มเย็น (9) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาวอุไรพร  ค่องอ้อย (12) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาววริศรา  อสิพงษ์ (9) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาววริศรา  อสิพงษ์ (9) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งวินโดว์ XP นายแสงชัย  หงส์ทอง (11) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ นายนรินทร์  ขันวงษ์ (11) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ นางสาวเทียมจันทร์  ผาสุก (11) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาวภูริชญา  วิเศษสังข์ (10) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม  Macromedia Authorware 6 นางสาวบังอร  ธรรมคุณ (5) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการอบรมโปรแกรม  Adobe Photoshop cs 3 นางสาวอวยพร  มณีทอง (5) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการฮาร์ดแวร์การประกอบคอมพิวเตอร์ นายพลวัฒน์  รักชาติ (13) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการฮาร์ดแวร์การประกอบคอมพิวเตอร์ นางสาวบุษราคัมภ์  กันพรม (13) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการฮาร์ดแวร์การประกอบคอมพิวเตอร์ นางสาวบุษราคัมภ์  กันพรม (13) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการฮาร์ดแวร์การประกอบคอมพิวเตอร์ นายพลวัฒน์  รักชาติ (13) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงงานการปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาวจิราวรรณ  ตุ่นเมือง   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงงานการปฏิบัติการประกอบเครื่องและช่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ นางสาวปิยะวรรณ  พิทักษา   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงงานประกอบเครื่องและซ่อมคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  นางสาวปิยวรรณ  พิทักษา (12) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงงานฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น นายแสงชัย  หงส์ทอง   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงงานฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น นางสาวนฤมล  สังข์ขาว   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงงานฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น นางสาวรัตติกาล  เกสร   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงงานฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น นางสาวปรียา  ศรีสุโธ (10) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงงานฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น นายศรายุทธ  เจริญศิลป์   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงงานฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น นางสาวสมคิด  ใยดี   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ นางสาวดวงดาว  บุราณ (4) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ นางสาวจิราพรรณ  ศรีพรม 7 ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาวเย็นจิตต์  วิเศษสังข์ (13) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นางสาวจิราวรรณ  ตุ่นเมือง 13 ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์ นางสาวปรียา  ศรีสุโธ 11 ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกอบเครื่องและซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ นางสาวปิยะวรรณ  พิทักษา (12) ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผ้าม่านครอบคลุมด้วยรีโมทคอนโทรล นายมาโนช  โพธิ์ศรี (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผ้าม่านครอบคลุมด้วยรีโมทคอนโทรล นายมาโนช  โพธิ์ศรี (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ไฟฉุกเฉินพร้อมเสียงไซเรน นายชัยสิทธิ์  เพ็งแจ่ม (3) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระบบกันโขมยเอนกประสงค์ นายธนารักษ์  รัตนขันธ์ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระบบขายร้านขายหนังสือ นายสวราชย์  พรมจันทร์ 3 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระบบขายหนังสือ นายสวราชย์  พรมจันทร์ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระบบขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางสาววิภาดา  นามวงษ์ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระบบขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางสาววิภาดา  นามวงษ์ 3 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระบบร้านขายยา นางสาวเกตุสุรย์  อินทะเสน (1) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระบบร้านขายยา นางสาวเกตสุรีย์  อินทะเสน 2 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระบบร้านขายยา นางสาวเกตสุรีย์  อินทะเสน 2 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รีโมทเปิด-ปิด และหรี่ไฟ นายฉันท์  เรืองคำ (3) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เว็บเกี่ยวกับกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ นางสาวดาวรุ่ง  แฉล้มเขตร์ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เว็บเกี่ยวกับกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ นางสาวดาวรุ่ง  แฉล้มเขตร์ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เว็บเกี่ยวกับกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ นางสาวดาวรุ่ง  แฉล้มเขตร์ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เว็บเกี่ยวกับกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ นายเอก  ศิริบูรณ์   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เว็บเกี่ยวกับการเรียนรู้ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ นางสาวสายทิพย์  โนนน้อย (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ นายสกล  สมบัติ   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภท Graphic Design นายสุทธิชาญ  จุมพล   ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สำเนาสัญญาเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สื่อมัลติมิเดีย เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้ 80 พรรษาองค์มหาราชา นางสาวกมลรัตน์  สีทอนมาศ   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สื่อไร้สาย นางสาวดวงมาศ พุทธรักษ์ 1 ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ห้องสมุดออนไลน์ นางสาววรรณิศา  วิเชียร 3 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หุ่นยนต์พื้นฐานโปรแกรมโดย ภาษา BASIC นายสนธยา  รัตนวัน (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อบรมการใช้โปรแกรม Photoshop 7.0  ณ โรงเรียนจินดาวิยาคาร 3 นางสาวจิราพรรณ  ศรีพรม (3) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อบรมเชิงปฏิบัติการ  การใช้โปรแกรม  Macromedia Authorware 6 นางสาวบังอร  ธรรมคุณ 6 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อบรมโปรแกรม  Adobe Photoshop cs 3 นางสาวอวยพร  มณีทอง 6 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อบรมโปรแกรม  Macromedia Authorware 7.0 นางสาวเครือฟ้า  ไทยสงค์ 7 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อินเวอร์เตอร์  300 VA นายวีระศักดิ์  ศรีผ่องใส (3) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้ นางสาวสุชาดา  เขียวสุก (12) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เครื่องคั้นน้ำอ้อย นายอดิศักดิ์  แสงบุญ (7) ปวส. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
เอ็ม เพื่อการศึกษา นายอภิชาติ  พูลปั้น   ปวช. -ปวส. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
เครื่องบดพริกเอนกประสงค์ นายวัชรพงษ์  หวังกุล 13 ปวส. ช่างกลโรงงาน
การสร้างระบบจัดเก็บห้องเครื่องมือ นายกิตติชัย  แขมคำ 12 ปวส. ช่างก่อสร้าง
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยรีโนทคอนโทรล นายพิชิตชัย  ราชภักดี (5) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
เครื่องชาร์ทโทรศัพท์มือถือพลังงานแสงอาทิตย์ นายณัฐพงษ์   บุญบำเรอ (2) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า นายสุคนธ์  อินทวี (4) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
เครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้า นายวันชัย  ใจเรือง (1) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
เครื่องโปรยกระดาษ นายจตุพล  พรบุญ (3) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
เครื่องฝานกล้วย นายธวัชชัย  จันทำ (3) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
เครื่องพ่นไฟฟน้าเวที นายพรมรินทร์  มณีวงศ์ (3) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
เครื่องพัดลมอีแว๊ป นายสมปอง  มณีบุญ (4) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
เครื่องพันขดลวด นายบรรลือศักดิ์  พนารัตน์ (4) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
เครื่องสีข้าวโพด นายชนะชัย  สวัสดีลาภา (4) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
เครื่องหั่นผัก นายวีระพงษ์  กอกหวาน (3) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
จักรยานออกกำลังกายผลิตพลังงาน นายแฌม  ซวน (5) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
ชุดจำลองเครื่องกรองน้ำดื่มระบบอุตสาหกรรม นายลิขิต  คำมะรักษ์ (3) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
ชุดฝึกการทำงานของเครน นายอภิชาย  โนนน้อย (4) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
ชุดฝึกการเรียนวิชาไฟฟ้าเบื้องต้น นายชาญชัย  เสียงใหญ่ (3) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
ชุดฝึกทดลองลิฟส่งของ นายสุชาติ  อัมพร (4) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
ชุดฝึกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร นายพรชัย  สอนบุญลา (3) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
ชุดไฟฟ้าจากโซล่าเซลแสงอาทิตย์เพื่อคนอยากไร้ นายชัยอมร  หาญศึก (4) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
ชุดสาธิตการทำงานของตู้แช่อาหาร นายศิริวัฒน์  ทุนมาก (4) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
ชุดสาธิตปั้มน้ำอัตโนมัติ นายอธิการ  อุ่นแก้ว (4) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
ถังขยะเปิด/ปิดอัตโนมัติ นายฐานิต  แก้วอุดร (4) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
พลังงานร่วมกังหันลมและโซลาร์เซลล์ นายพัฒติศักดิ์  บุญศรี (3) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
พัดลมหมุนรอบทิศทาง นายพรชัย  มังคละ (2) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
ม่านน้ำ นายวีระศักดิ์  โพนปลัด (4) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
แม่แรงไฟฟ้า นายชัยณรงค์  นนทวงษ์ (2) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
แม่แรงไฟฟ้าแบบโยก นายวิเชียร  สังวร (1) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ นายบุญเธีอน  ฆวน (1) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ นายสมใจ  อาจหาญ (1) ปวส. ช่างไฟฟ้กำลัง
กังหันลมผลิตไฟฟ้า นายสราวุธ  ทองสมุทร (2) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์ นางสาวเทียมจันทร์  ผาสุก (11)   ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ นายชัยวัฒน์  บุญธง (2) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องขยายเสียง 100 วัตต์ สเตอร์ริโอ นายสุนันท์  จันทะพันธ์ (3)   ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องขยายเสียง 100 วัตต์ สเตอร์ริโอ นายสุนันท์  จันทะพันธ์ (3)   ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องตรวจสอบการตอบสนองสีของหลอดไฟ นายจักรพันธ์  จันดำ (2) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ นายคฤษฏา  ชักธง (4)   ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องตัดหญ้าประหยัดพลังงาน นายนพดล  แก้วสมุทร (2) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องบดเอนกประสงค์ นายจักรินทร์  เพ็งแจ่ม (4) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องป้องกันการแท็ปสายโทรศัพท์ดักฟัง นายประสิทธิ์  อ้อมแก้ว (2)   ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องโปรยกระดาษ นายจตุพล  พรบุญ (3) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องมือสื่อสารประกาศประชาสัมพันธ์ นายวีระ  สุรนารถ (3) ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องยิงดอกไม้กระดาษ นายออมทรัพย์  สีดา (2) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องวัดประจุไฟฟ้าสถิต นายอาทิตย์พร  ดวงตา (1)   ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นเสาแบบสาธิต นายโสภณ  ภูธร (2) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องอัดขี้เลื่อยเห็ดนางฟ้า นายจักรพันธ์  จันดา (3) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
โครงงานชุดฝึกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร นายพิพัฒน์  พงษ์สุวรรณ (2) ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง
จักรยานไฟฟ้า 1 นายไพรวัลย์  สมาน (2) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดการทำงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน นายอิสระ  เทศประสิทธิ์ (3) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดการทำงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน นายธนงศักดิ์  รัตพันธ์ (4) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดควบคุมไฟหน้าเวทีแบบเคลื่อนที่ นายพรชัย  นามเกษ (4)   ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดจำลองไฟจราจร นายมาโนช  สาลีทำ (2) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดจำลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง นายปัดทวี  เพียซ้าย (1) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ นายชัยยันต์  ทับทิบ (3) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดไฟฟ้าจากโซล่าเซลแสงอาทิตย์เพื่อคนอยากไร้ นายชัยอมร  หาญศึก (4) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดลงเวลาเรียนด้วยการสแกนลายนิ้วมือ นายชัยสิทธิ์  อุดมศักดิ์ (2) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดวงจรควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า  ผ่านอินเตอร์เน็ต นางสาวพรสวรรค์  สระอินทร์ (4)   ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดสาธิตเครื่องปรับอากาศแลลแยกส่วน นายนัฎฐวัฒน์  ประเคนชี (5)   ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดสาธิตส่งอุปกรณ์ขึ้นเสาไฟฟ้า นายโสภณ  ภูธร (2)   ช่างไฟฟ้ากำลัง
ตู้อบเอนกประสงค์ นายมนตรี  ศรีลาชัย (3) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ถังหมักแก๊สชีวภาพ นายวีระพล  อ่อนคำ (2) ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง
บอร์ดแสดงผลงาน นายอภิสิทธ์  ภาษี (2) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
แบบประตุเลื่อนอัตโนมัติ นายตุงไฮ  เตียง (2) ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง
แผงสาธิตเครื่องรับโทรศัพท์ นายชัชวาล  วงษ์ขันธ์ (1)   ช่างไฟฟ้ากำลัง
เพาเวอร์แอมป์  มอสเฟต นายชัยศักดิ์  วรรณทอง (2) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
เพาเวอร์แอมป์หลอดและปรีแอมป์หลอด นายนิธิกร  แก้วระวัง (6)   ช่างไฟฟ้ากำลัง
โพเดียมช่วยสอน นายจิรายุทธ  แสวงผล (2) ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ม่านน้ำ นายวันชัย  ศรีคำ (4) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
แม่แรงไฟฟ้าแบบโยก นายวีเชียร  สังวร (1) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
รถตัดหญ้าประหยัดพลังงาน นายนพดล  แก้วสมุทร์ (2) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ระบบการเรียนการสอนด้วยระบบเครือข่ายไร้สาย นายอภิชาติ  เภาแก้ว (4) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นายธนศิลป์  ดวงธูน (2) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
รีโมทเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ นายวีรพล  สุขเหลือง (1) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ลิฟท์ จำลอง นายชัชวาล  เขียวอ่อน (2) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
วงจรกันขโมยชุดจักรยานยนต์ นายปวริศ  บัวหอม (4)   ช่างไฟฟ้ากำลัง
สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นายมนต์พร  สาธะบูรณ์ (4)   ช่างไฟฟ้ากำลัง
สถานีไฟฟ้าจำลอง นายสยุมภู  คำโคกกลาง (2) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
สปริงเกอร์ อัตโนมัติ นายบัณฑิต  ทวีพันธ์ (2) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
สื่อการเรียนการสอนแบบกระเป๋าหิ้ว นายชาตรี  ใจมนต์ (3) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
สื่อการเรียนการสอนแบบกระเป๋าหิ้ว นายพีรพัฒน์  หนองหว้า (3) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
แสงไฟฟ้าอัตโนมัติในเวลากลางคืน นายศักศิริ  สุดใจ (1)   ช่างไฟฟ้ากำลัง
หุ่นยนต์พื้นฐานโปรแกรมโดย ภาษา BASIC นายสนธยา  รัตนวัน (2) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
อินเวอร์เตอร์  300 VA นายวีระศักดิ์  ศรีผ่องใส (3)   ช่างไฟฟ้ากำลัง
การทำแท่นเครื่อง นายภาสกรณ์  ยิ่งชาติ 3 ปวช. ช่างยนต์
การทำแท่นเครื่อง นายสำรอง  โมลา 3 ปวช. ช่างยนต์
เครื่องขัดสีโป้รถยนต์ กลุ่มนักศึกษา มอย.23     ช่างยนต์
เครื่องขัดสีโป้รถยนต์ กลุ่มนักศึกษา มอย.23     ช่างยนต์
เครื่องคัวอเนกประสงค์ นายกิตติพงษ์  บุญโค 5 ปวส. ช่างยนต์
เครื่องดูดขยะ นักศึกษา  ปวช. - ปวช. ช่างยนต์
เครื่องดูดน้ำมันเครื่อง นักศึกษา ปวช. 15 ปวช. ช่างยนต์
เครื่องทดสอบแรงบิด นายวีรยุทธ  แสงแก้ว 10 ปวช. ช่างยนต์
เครื่องทำความสะอาดกรองอากาศรถยนต์ กลุ่มนักศึกษา มอย.23     ช่างยนต์
เครื่องทำความสะอาดกรองอากาศรถยนต์ กลุ่มนักศึกษา มอย.23     ช่างยนต์
เครื่องทำความสะอาดกรองอากาศรถยนต์ กลุ่มนักศึกษา ชย.31,32     ช่างยนต์
เครื่องเป่ากรองอากาศ กลุ่มนักศึกษา ชย. 31     ช่างยนต์
เครื่องเป่ากรองอากาศ 2 ชี้น กลุ่มนักศึกษา ชย.32     ช่างยนต์
เครื่องยนต์ NISSAN Z กลุ่มนักศึกษา ชย.33,34     ช่างยนต์
เครื่องยนต์เล็กประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง LPG กลุ่มนักศึกษา สอย. 22     ช่างยนต์
เครื่องยนต์เล็กประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง LPG กลุ่มนักศึกษา สอย. 22     ช่างยนต์
เครื่องยนต์สาธิตระบบแก๊ส LPG กลุ่มนักศึกษา มอย.23     ช่างยนต์
ชุดแท่นจักรยานยนต์ระบบออโต้เมติก กลุ่มนักศึกษา ชย.33     ช่างยนต์
ชุดฝึกขับ นายวีรยุทธ  แสงแก้ว 10 ปวช. ช่างยนต์
ชุดฝึกระบบไฟฟ้ายานยนต์ นายสิทธิพร  เสาเวียง (6) ปวส. ช่างยนต์
ซ่มอบำรุงรถฝึกขับ กลุ่มนักศึกษา ชย.33,34     ช่างยนต์
ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ตั้งแท่น กลุ่มนักศึกษา ชย.33     ช่างยนต์
ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ตั้งแท่น กลุ่มนักศึกษา ชย.33     ช่างยนต์
ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ฝึกสอน ISUZU กลุ่มนักศึกษา มอย.21     ช่างยนต์
ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ฝึกสอน ISUZU กลุ่มนักศึกษา มอย.21     ช่างยนต์
ซ่อมบำรุงระบบไฟรถฝึกขับ กลุ่มนักศึกษา ชย.31     ช่างยนต์
แท่นยกรถจักรยานยนต์ (ไบค์ลลิฟท์) กลุ่มนักศึกษา สอย. 24     ช่างยนต์
แท่นยกรถจักรยานยนต์ (ไบค์ลลิฟท์) กลุ่มนักศึกษา สอย. 24     ช่างยนต์
ไบต์ลิฟท์ กลุ่มนักศึกษา สอย.23     ช่างยนต์
ปรับปรุงชุดสาชิตเครื่องยนต์ กลุ่มนักศึกษา มอย.21     ช่างยนต์
ปรับปรุงชุดสาชิตเครื่องยนต์ กลุ่มนักศึกษา มอย.21     ช่างยนต์
ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องยนต์ตั้งแท่น 2 เครื่อง (ISUZU) กลุ่มนักศึกษา ชย.31     ช่างยนต์
เฟืองท้ายและแท่นจับยึด นายชวลิต  เสนาภักดิ์ 5 ปวช. ช่างยนต์
ยานยนต์ประหยัดเชื้อเพลิง นักศึกษา ปวช2 และปวส.     ช่างยนต์
รถประหยัดน้ำมัน (รถตลาด) กลุ่มนักศึกษา ชย. 31     ช่างยนต์
รถประหยัดน้ำมัน (รถประดิษฐ์) กลุ่มนักศึกษา ชย. 31     ช่างยนต์
รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง นายไกรสร  โพธิ์ศรี (3) ปวส. ช่างยนต์
รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง นายกล้าณรงค์  สีหะวงค์ (4) ปวส. ช่างยนต์
รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง นายกล้าณรงค์  สีหะวงค์ (4) ปวส. ช่างยนต์
รถป๊อปกลายพันธ์ กลุ่มนักศึกษา ชย.33 ,34     ช่างยนต์
สิงห์คะนองนา ATV 2  จังหวะ กลุ่มนักศึกษา ชย.33,34     ช่างยนต์
หัวเก๋งรถยนต์  EFI นายวิชัย  ชัยโคตร 3 ปวช. ช่างยนต์
หัวเก๋งรถยนต์  EFI นายชาติชาย  ผุดผา 2 ปวช. ช่างยนต์
หัวเก๋งรถยนต์  EFI นายวิบูลย์  ผกาแดง 2 ปวช. ช่างยนต์
หัวเก๋งรถยนต์  EFI นายณัฐวุฒิ  สาลี 2 ปวช. ช่างยนต์
หัวเก๋งรถยนต์  EFI นายสุเทพ  ไชสนอง 2 ปวช. ช่างยนต์
หัวเก๋งรถยนต์  EFI นายพิศิษฐ์  ชัยสุวรรณ 2 ปวช. ช่างยนต์
หัวเก๋งรถยนต์  EFI นายสุรศักดิ์  แก้วปลายคลอง 1 ปวช. ช่างยนต์
หัวเก๋งรถยนต์  EFI นายชาญชัย  อังสนุ 2 ปวช. ช่างยนต์
หัวเก๋งรถยนต์  EFI นายดำรงศักดิ์  เขตนิมิตร 2 ปวช. ช่างยนต์
หัวเก๋งรถยนต์  EFI นายวิทวัส  กาญจรัส 2 ปวช. ช่างยนต์
หัวเก๋งรถยนต์  EFI นายชาญวิทย์  บัวลา 2 ปวช. ช่างยนต์
เครื่องคั่วอเนกประสงค์ นายธรายุทธ  พวงบุตร (2) ปวช. ช่างโลหะการ
เครื่องคั่วอเนกประสงค์ นายรัฐพงษ์  คงสิม (2) ปวส ช่างโลหะการ
เครื่องทุบย่อยเศษแก้ว     ปวส. ช่างโลหะการ
เครื่องบดน้ำแข็ง นายสิราวุฒิ  ดาสันทัด (2) ปวส ช่างโลหะการ
เครื่องบริหารข้อสะโพก นายเอกสลักษณ์  บุระกรณ์ (5) ปวช. ช่างโลหะการ
เครื่องบริหารขาและหน้าท้อง นายศราวุฒิ  กันภัย (4) ปวช. ช่างโลหะการ
เครื่องบริหารต้นขา นายรุ่งโรจน์  ถาวรวัฒน์ (4) ปวช. ช่างโลหะการ
เครื่องบริหารหน้าท้อง นายวีรพล  ใสกระจ่าง (5) ปวช. ช่างโลหะการ
เครื่องบังคับรถจักรยานยนต์เดินทางเดียว นายนเรศ  วงศ์เลิศ (2) ปวส ช่างโลหะการ
เครื่องฝานมะละกอ นายสมหมาย  น้ำหวาน (2) ปวส ช่างโลหะการ
เครื่องฝานมันสำปะหลัง นายธรรมนูญ  บุญพบ (2) ปวช. ช่างโลหะการ
เครื่องพิมพ์ทองม้วน นายสุริยันต์  ไชยจันดา   ปวส ช่างโลหะการ
เครื่องย่อยพลาสติก นายวรวิทย์  ดวงใหญ่ (4) ปวช. ช่างโลหะการ
เครื่องย่างไก่อัตโนมัติ นายวิทยา  โสฬส (2) ปวส ช่างโลหะการ
เครื่องสับมันสำปะหลัง นายวันชัย  ปราบเสียง (4) ปวส ช่างโลหะการ
เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า นายอำนาจ  แผงแสน (5) ปวช. ช่างโลหะการ
เครื่องออกกำลังกายแขนและหน้าท้อง นายปรีชา  บุญนำ (5) ปวช. ช่างโลหะการ
จักยานปั้นน้ำ นายชัยวัฒน์  โขงรัตน์ (4) ปวช ช่างโลหะการ
เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร นายสมพงษ์  สมอรัตน์ (4) ปวช ช่างโลหะการ
เตาเผาถ่านแบบเศรษฐกิจพอเพียง นายวันชัย  ปราบเสียง (1) ปวช. ช่างโลหะการ
สามล้อลำดวน      ปวส. ช่างโลหะการ
อุปกรณ์เจาะดิน นายอนุชิต  แก้วแสน (1) ปวช. ช่างโลหะการ
เครื่องกลึงขนาดเล็ก นักศึกษาแผนกเทคนิคการผลิต   ปวส. เทคนิคการผลิต
เครื่องทำน้ำเต้าหู้ นักศึกษา ปวส.มอผ 21   ปวส. เทคนิคการผลิต
เครื่องบดพริกเอนกประสงค์ นายวัชรพงษ์  หวังกุล (12) ปวส. เทคนิคการผลิต
เครื่องย่อย Two in one นายชัยรัตน์  พรหมสมบัติ (4) ปวส. เทคนิคการผลิต
เครื่องรัดยาง นายณรงค์ศักดิ์  แหวนเงิน 4 ปวส. เทคนิคการผลิต
เครื่องเลื่อยวงเดือน นายอาทิตย์  สายสุ้ย (4) ปวส. เทคนิคการผลิต
เครื่องตัดขาทรานซิสเตอร์ นายถาวร  เครือแก้ว (1) ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม
เครื่องสลัดน้ำมันอาหารทอด นายทองดี  บัววงศ์ (2) ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม
เครื่องสีข้าวด้วยมือ 1 นายวรยุทธ  ทุมนาด (2) ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม
การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ     ปวส. เทคนิคอุสาหกรรม
เครื่องกลึงขนาดเล็ก นายสาโรจน์  คงควร     ปวส. เทคนิคอุสาหกรรม
เครื่องขัดกระดาษทรายอเนกประสงค์ นายสมศักดิ์  สนิท   ปวส. เทคนิคอุสาหกรรม
เครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั้มน้ำ นายนัตพงษ์  ชูสิม   ปวส. เทคนิคอุสาหกรรม
เครื่องทดสอบปั๊มน้ำแบบขนานและอนุกรม นายวีรยุทธ  นรินนอก   ปวส. เทคนิคอุสาหกรรม
เครื่องม้วนโลหะแผ่น นายปรีชา  ภาษี   ปวส. เทคนิคอุสาหกรรม
เครื่องย่อย Two in one นายวิทยา  แทนพันธ์   ปวส. เทคนิคอุสาหกรรม
เครื่องย่อย Two in one นายขัวญเมือง  ศรีแก้ว   ปวส. เทคนิคอุสาหกรรม
เครื่องย่อยขนาดเล็ก นายรุ่งนิรันดร์  สุวรรณวงศ์   ปวส. เทคนิคอุสาหกรรม
เครื่องเลื่อยอลูมิเนียม นายรณชัย  หาญสู้   ปวส. เทคนิคอุสาหกรรม
เครื่องสลัดน้ำมันอาหารทอด นายทองดี  บัววงศ์   ปวส. เทคนิคอุสาหกรรม
เครื่องสีข้าวด้วยมือ 1 นายวรยุทธ  ทุมนาด   ปวส. เทคนิคอุสาหกรรม
เครื่องอัดถ่านแท่ง นายนวมินทร์  พูนทา   ปวส. เทคนิคอุสาหกรรม
เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ นายขจร  รุ่งแสง   ปวส. เทคนิคอุสาหกรรม
โครงการสร้างระบบจัดเก็บห้องเครื่องมือ นายกิตติชัย  แขมคำ   ปวส. เทคนิคอุสาหกรรม
ชุดควบคุมเปิด-ปิดประตูม้วน นายพรสวรรค์  หลักบุญ   ปวส. เทคนิคอุสาหกรรม
พัฒนารถยก นายมนตรี  วาดงาม   ปวส. เทคนิคอุสาหกรรม
การ์ตูนAnimation 2D  เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้ นายจิรศักดิ์  ทาหาญ (1) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ   (3) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การพัฒนาเว็บไซต์ CMS ด้วยโปรแกรม Mambo นายวีระยุทธ  สวิทเซอร์ (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เกมส์ตะลุยจักรวาล นายชิตพล  พันธสีมา (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ควบคุมสเต็ปมอเตอร์ 2 แกนด้วยคอมพิวเตอร์ นายอัษฎงษ์  จันธิมา (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เครื่องกันขโมยรถยนต์ควบคุมทางโทรศัพท์มือถือ นางสาวศิริวรรณ  ใจแก้ว (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติ นายอนุรักษ์  ไชยา (1) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เครื่องทำไอติมหลอดอัตโนมัติ นายชัยยา  วุฒิสาวงศ์   ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นาฬิกาดิจิตอลบอกอุณหภูมิ นางสาวอรวรรณ   พันธ์ทอง   ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
โปรแกรมเช่า-ยืมหนังสือ นายธนวัฒน์  บุญคง (1) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน CAT นางสาววิไลวรรณ  ตาลพรศรี (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระบบการพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศไอที นายเฉลิมไชย  บุญลับ (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระบบเก็บสถิติผู้ใช้บริการศูนย์อินเตอร์เน็ต นายวสันต์  คำหล้า (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระบบงานห้องสมุด (librarg) นางสาวศิริลักษณ์  หวังกุล (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์งานพัสดุ นายสมานชัย  จันทะนา (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ศึกษาการทำระบบเครือข่ายบน Fedora นายวิเชียร  สุขจันทร์ (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สื่อการเรียนการสอนวิชาวงจรดิจิตอล เรื่องลอจิเกต นางสาวสุภาวดี  ปัสสาคำ   ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สื่อช่วยสอนการประกอบและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ นายศุภลักษณ์  ปรือปรัก (1) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ห้องสมุด Online นายวินัส  ระสอน   ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ห้องสมุดออนไลน์ นางสาววรรณภา  หัทยา (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ CP-Robot877 นายอภิรมย์  ประชุมวงศ์ (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ ET-RoBot  16F 877. นายศุกชัย  โยธี (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ ET-Robot 877 นายทรงลักษ์  อภัยวงษ์ (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์จับของ ET-Robot RD2 นายจักราวุธ   อภัยวงศ์ (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์เดินตามเส้น นายจตุรพร  ประนม (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์เดินตามเส้นด้ายแผงวงจร Robot Eti-pic877 นายสุพจน์  รัตนา (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์นวด นางสาวสุวิตรี  คำแพง (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์เล็ก ET-RoBot 877.V2 นายเชาวลิต  วงศ์ขันธ์ (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์เล็ก TC-RoBot  นายสมัดชัย  หอมหวน (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์วิ่งตามเส้น นายภัทร์กวิสร์  โพธิ์ธนรัฐ (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์สอดแนม นายกฤษฎา  โสสอน (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์สำรวจ นายพัชระ  พรมลี (3) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เอนิเมชั่น 2 มิติ นายเฉวียน  คูคำ (3) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องโครงงาน  ปี 2551 จัดทำโดย    ระดับ แผนกวิชา
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยรีโมทคอนโทรล นายพิชิตชัย  ราชภักดี 5 ปวส. ไฟฟ้ากำลัง
เครื่องโปรยกระดาษ นายจตุพล  พรบุญ 4 ปวส. ไฟฟ้ากำลัง
เครื่องหั่นผัก นายวีระพงษ์  กอกหวาน 4 ปวส. ไฟฟ้ากำลัง
จักรยานออกกำลังกายผลิตพลังงาน นายแญม  ซวน 6 ปวส. ไฟฟ้ากำลัง
แม่แรงไฟฟ้า นายชัยณรงค์  นนทวงษ์ 3 ปวส. ไฟฟ้ากำลัง
เครื่องขยายเสียงขนาด  300 วัตต์  POWER  AMP  150+150  WATT นายธีระศักดิ์  ภูมี 5 ปวช. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ นายสุทิน  ทองสาย 5 ปวช. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องสำรองไฟฟ้า  โดย  แบตเตอรี่ นายประวิทย์  สัมฤทธิ์ 3 ปวช. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โคมไฟเวที นายสรรชัย  ภู่ดำรงค์ 3 ปวช. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ นายตุงไฮ  เตียง 3 ปวช. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โพเดียมช่วยสอน นายจิรายุทธ  แสวงผล 3 ปวช. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลัวยมหัศจรรย์ นางสาวเอมอร  บุญรอง (1)   โลหะการ
การจัดงานเปิดประตู่สู่อาชีวศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     โลหะการ
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่องความรู้เกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นางสาวทัศนีย์  อภัยศิลา (2)   โลหะการ
เครื่องบดเนื้ออัตโนมัติ นายวัชรินทร์  บุตรเสมียน 2 ปวส. โลหะการ
เครื่องบังคับรถจักรยานยนต์เดินทางเดียว นายนเรศ  วงศ์เลิศ (1)   โลหะการ
เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ นายอานนท์  แสวงผล (4)   โลหะการ
จักรยานออกกำลังกายผลิตพลังงาน นายแญม  ซวน (5)   โลหะการ
สรรหาและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ     โลหะการ
สื่อการเรียนการสอนมัลติมิเดียด้วยคอมพิวเตอร์ นายสำราญ  อุ่นคำ (6)   โลหะการ
อบรมการใช้โปรแกรม Photoshop 7.0  ณ โรงเรียนจินดาวิยาคาร 3 นางสาวจิตพรรณ  ศรีพรม (3)   โลหะการ
อุปกรณ์ขุดเจาะ นายพยัคฆราช  โกมณเฑียร 2 ปวส. โลหะการ
การโรงแรม นายณัฐพร  เสาประโคน (2) ปวส. สถาปัตยากรรม
ชมรมสุขภาพและเมืองตากอากาศ นางสาวอุมาพร  บอนบุตร (2) ปวส. สถาปัตยากรรม
ซีที ห้องเช่า นายจักรพันธ์  ตะนะสุข (1) ปวส. สถาปัตยากรรม
เดอะนิช อพาร์ทเมนต์ นางสาวศิวภรณ์  สิงห์สิทธิ์   ปวส. สถาปัตยากรรม
ทีที ห้องเช่า นายสราวุธ  ศรีโพธิ์   ปวส. สถาปัตยากรรม
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นางสาวพูลทรัพย์  พิวิโส (2) ปวส. สถาปัตยากรรม
ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ นายประทีป  สังขาว   ปวส. สถาปัตยากรรม
ราชพฤกษ์ นางสาวอุไรพร  เพชรสุวรรณ   ปวส. สถาปัตยากรรม
ศรีสะเกษแฟร์ นายอาทิตย์  โทนะพันธ์   ปวส. สถาปัตยากรรม
ควบคุมเครื่องรดน้ำด้วยโทรศัพท์มือถือ นายปิยะพงษ์  สีหะวงษ์   ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่อง  Step-up นายตระกูลศักดิ์  พูลดี 5 ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องขยายแบบรวมภาคกำลังขับ  30+30  วัตต์ นายวารี  สีดำ (3) ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องขยายแบบรวมภาคกำลังขับ  30+30  วัตต์ นายวารี  สีดำ (3) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องขยายเสียงขนาด 1,000  วัตต์ นายสุเทพ  แก้วจันทร์ (5) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องขยายเสียงแบบสวิตช์ชิ่ง  500+500 วัตต์ นายเอกอนันต์  จันทร์อินทร์ (8) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องขยายเสียงสเตอริโอ  150  วัตต์ นายปรัชญากรณ์  บุญกัณหา (3) ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องขยายเสียงสเตอริโอ  150  วัตต์ นายปรัชญากรณ์  บุญกัณหา (3) ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องควบคุมเครื่องไฟฟ้าด้วยรีโมท 6 เอาต์พุท นายอาทร  สุขดี (4) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องควบคุมเครื่องไฟฟ้าด้วยรีโมท 6 เอาต์พุท นายอาทร  สุขดี (4) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องฉายภาพสามมิติ นายวัฒนา  นาจำปา (3) ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องฉายภาพสามมิติ นายวัฒนา  นาจำปา (3) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องชฃยายเสียงแบบสวิตช์ชิ่ง  500+500  วัตต์ นายเอกอนันต์  จันทร์อินทร์ (8) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องช่วยสอน นายปรีชา  ครุฑสาร (4) ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องช่วยสอน นายปรีชา  ครุฑสาร (4) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องช่วยสอน นายวรายุทธ  เหรียญทอง 6 ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องช่วยสอน นายจีรศักดิ์  แก้วสุวรรณ 5 ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องช่วยสอน นายวิชิต  ตรีแก้ว 4 ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องชุดน้ำอัตโนมัติ นายอานนท์  แสวงผล (4) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้อาหารสุนัขอัตโนมัติ นายมงคลศักดิ์  สุขแก้ว (2) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องตั้งเวลา  24  ชั่วโมงระบบดิจิตอลควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  TIMER-24 นายอาทิตย์  ชาย (3) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องตั้งเวลา 24 ชั่วโมงระบบดิจิตอลควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  TIMER-24 นายอาทิตย์  ชาย   ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ นายวินชัย  อ่อนอก   ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องตัดขาทรานซิสเตอร์ นายชุมพล  ทองคำ (2) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องตัดขาทรานซิสเตอร์ นายผจญ  ทรงงาม (4) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องปรับจอโปรเจกเตอร์ด้วยรีโมทคอนโทรล นายสมศักดิ์  เติมใจ (4) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ นายศุภชัย  รุ่งแสง 5 ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยรีโมทและโทรศัพท์มือถือ นายปิยะพงษ์  สีหะวงษ์   ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องพ่นสารเคมีอัตโนมัติ นางมัลลิกา  สิทธิโชค (1) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องพัดลมหมุนตามอุณหภูมิ นายศุภชัย  บุญส่ง 3 ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมิกเซอร์ 8 แชนแนล นายบุญเรือน  ทองบาง (8) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องหน่วยเวลาและป้องกันไฟตก สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้คอมเพรสเซอร์ นายนพรัตน์  เทพมุสิก (2) ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
ชุดฝึกวงจรไฟฟ้าตู้เย็น นายเกียรติศักดิ์  เหลืองทอง (4) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
ชุดสาธิตเครื่องทำน้ำอุ่นจากเครื่องปรับอากาศ นายธนรัตน์  ดอนเหลือม   ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
ตู้แช่อเนกประสงค์ขนาดเล็ก นายสันติ  พูลจัด (3) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
นาฬิกาดิจิตอล  Digital Clock นายสมชาย  ชาติวงษ์ (2) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
น้ำพุควบคุมโดยวงจรไทม์เมอร์ นายกำธร  ย่อมพันธ์ (2) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
แผงทดลองควบคุมมอเตอร์ 3 เฟสกลับทางหมุนแบบสตาร์ -เดลต้า นายพิสาร  บุญสอน (2) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
พัดลมปรับหมุนตามอุณหภูมิ นายศรัณย์  ฤกษ์ใหญ๋   ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
แฟล่งจ่ายไฟปรับค่าได้  0 ± 30  โวลท์  3  แอมป์ไฟเลี้ยงคู่ นายธนาวุฒิ  ดำดิน 4 ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
ไฟฉุกเฉิน นายจิราวัฒน์  ดีประสงค์ 6 ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
ไฟวิ่งตามสัญญาณเสียงเพลงขนาด  220 V. นายพงศกร  คลธา 4 ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
ระบควบคุมจอโปรเจกเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ นายภูวนาถ  โสพัฒน์ 5 ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
ระบบควบคุมน้ำในอาหาร นายนัรกรณ์  พันธุชาติ (5) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด  CCTV นักศึกษา  ปวส. 22 ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
ระบบเสียงกลางแจ้งไร้สาย นายวิศิฏ์  สถานพงษ์ (4) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
ราวตากผ้าอัตโนมัติ นายพัชรพล  ศรีหล้า 5 ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
วงจรเตือนด้วยแสง นายศุภวัฒน์  ประมวล (4) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
วีดีโอคอนโฟเร้นซ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต นายสงกรานต์  ภูมิลาวัลย์ (15) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
สวิตช์เปิด-ปิดควบคุมด้วยระบบอินฟาเรด นายอภิมุข  ทิพย์รักษา 5 ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
หุ่นยนต์พื้นฐานโปรแกรมโดย ภาษา BASIC นายสนธยา  รัตนวัน (2) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ( Automatically  Robot 2007) นายชาตรี  แก้วไชยพาน (2) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งจ่ายไฟขนาด  30  โวลต์  4  แอมป์แปร์ นายอนุศักดิ์  สมาน 5 ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งจ่ายไฟปรับค่าได้  0 ± 30  โวลต์ นายลิขิต  โพธิ์ขาว 5 ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งจ่ายไฟฟ้าปรับค่าได้  0-30 โวลท์/3 แอมป์ นายชิโนรส  นธิรมย์ (2) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งจ่ายไฟฟ้าปรับค่าได้  0-30 โวลท์/3 แอมป์ นายชิโนรส  นธิรมย์ (2) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
อินเวอร์เตอร์  300 VA นายชะนะเกียรติ 5 ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
อินเวอร์เตอร์  500  วัตต์ นายพสิษฐ์  ฝักทอง 6 ปวช. อิเล็กทรอนิกส์
การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้(Recycle) นางสาววิจาริณี  ธรรมแสง      
โครงการการศึกษาพัฒนาเปรียบเทียบรูปแบบอิฐมอญที่ใช้ก่อผนังอาคาร นายเสกสรร  วันทอง (7) ปวส. ก่อสร้าง