ชื่อเรื่องโครงงาน  ปี 2550 จัดทำโดย    ระดับ แผนกวิชา
สร้างสรรค์ผลงานจากบรรขุภัณฑ์เก่าให้เป็นนวัฒกรรมใหม่ นางสาวพรพรรณ  สีกะชา   ปวส. การขายและการตลาด
แผนส่งเสริมการขายเรื่องการชิงโชค (สบต.11) นางสาวยุวธิดา  แนบชิด (8) ปวส. การขายและการตลาด
แผนส่งเสริมการขายเรื่องการชิงโชค นางสาวนิด  แก่นวงศ์ศา (7) ปวส. การขายและการตลาด
เผยแพร่เอกสารในการจัดซื้อของนักศึกษาชั้นปวช.2 นายฉัตรกานต์  จิรังดา   ปวช. การขายและการตลาด
ผลิตภัณฑ์ U star นางสาววิทยา  ทองเบ้า (1) ปวส. การขายและการตลาด
ผลิตภัณฑ์ RW เดลิเวอร์รี่กิ๊ฟช็อป นางวัลลพ  มั่นคง   ปวส. การขายและการตลาด
ผลิตภัณฑ์ Misstine นางอรพรรณ  พรมรัตน์ (1) ปวส. การขายและการตลาด
ผลิตภัณฑ์ Cute Press นางสาววพิไลลักษ์ (1) ปวส. การขายและการตลาด
ผลิตภัณฑ์ Avon นางสาวกาญจนา  จิตรจร (1) ปวส. การขายและการตลาด
ผลิตภัณฑ์ Amway นางสาวศิริลักษณ์  ภูห้องไสย์ (1) ปวส. การขายและการตลาด
ผลงานการจัดแสดงสินค้าบนเคาน์เตอร์     ปวช. การขายและการตลาด
ประดิษฐ์กล่องใส่เอกสารจากกล่องกระดาษเหลือใช้ ของนักศึกษา( พข.31) นางสาวสุมาริน  วันดี   ปวช. การขายและการตลาด
นมดัชมิลล์เพื่อสุขภาพ นางสาวอลิสา  สงวนแก้ว (5) ปวส. การขายและการตลาด
จำหน่วยน้ำหอม นางสาวนริศาภรณ์  พรชัย (4) ปวส. การขายและการตลาด
การจัดแสดงสินค้าในกระเช้าผลไม้     ปวช. การขายและการตลาด
ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้ นายปัดทวี  เพียซ้าย   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการเว็บเพจ วัดพระธาตุเรืองรอง นางสาวบังอร  ศรีบุญเรือง (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการพัฒนาเว็บเพจองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ นางสาวดาวประกาย  สายแก้ว   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บของโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง นางสาวพรนภัส  ภูมลี (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นายเฉลิมรัตน์  จารุนัย (12) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ นางสาวธิดารัตน์  มะยม (6) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สื่อมัลติมีเดีย เฉลิมพระเกียรติเทิตไท้ 80  พรรษาองค์มหาราชา นายกมลรัตน์  สีทอนมาศ   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สื่อมัลติมิเดีย เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้ 80 พรรษาองค์มหาราชา นายสรณ์สิริ  แหวนวงษ์   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศึกษาระบบฐานข้อมูลห้องสมุดประชาชน นางสาวรุ่งฤดี  ศิริบูรณ์ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ราชภัฎศรีสะเกษร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชชัน ตามรอยพระบาทยาตราศรีสะเกษ       คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระบบฐานข้อมูลร้านขายสินค้าซุปเปอร์เค นางสาวปิยวรรณ  ทองกล่ำ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระบบงานร้านเช่าหนังสือ นางสาวนาฏยา  ดาวแก้ว (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระบบขายสินค้า สหกรณ์โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา นายภูวนาถ  ห้าวหาญ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นายสุริยา  โชคดำริวิเศษ   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น       คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์       คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นางสาวอัมพวรรณ์  ทองกันยา (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การออกแบบและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นายปิติชัย  อินธิเดช   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การสร้างเว็บเพจ ดอกไม้นานาชนิด นางสาวรุจิรา  ยอดเพชร (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การสร้างเว็บไซต์จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวสิรินาถพร  จันทรสาขา   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การสร้างเว็บไซต์ ศูนย์รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางสาวไสว  เวียงคำ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การสร้างเว็บไซต์ ศนูย์รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นายทองดี  สายเสนาะ   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษาอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวเกตุสุรีย์  อินทะเสน (9) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การศึกษาระบบฐานข้อมูลร้านขายสินค้าซุปเปอร์เค นายชาตรี  ใจมนต์   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาเว็บเพจกองลูกเสือวิสามัญ นางสาวสุจิตรา  โพธิ์งาม (1) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาเว็บเพจ  เกษตรดีศรีสยาม นายประวิทย์  ทองบาง   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม นายสุนันท์  เมืองจันทร์ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาเว็บเกี่ยวกับส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ นายเอก  ศิริบูรณ์ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการเว็บเกี่ยวกับการเรียนรู้ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ นางสาวนวฉวี  มีพันธ์ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับพระราชประวิติในสมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ นางสาวศรีไพร  ธงศรี (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับปราสาทหินวิดสระกำแพงใหญ่ นางสาวนพรัตน์ดา  กระจ่าง (1) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ นางสาวดาวรุ่ง  แฉล้มเขตร์ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบเว็บเพจโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง นางสาวสุภาภรณ์  ทองสุทธ์ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอนามัยบ้านหนองนกเจ่า นายวัชรินทร์  นรดิษฐ์ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางสาวนารีนาถ  ทองบาง (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบงานร้านรับซ่อมคอมพิวเตอร์ นางสาววลาวัลย์  กาฬปักษ์ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนเงินล้านบ้านโนนสาย นายทวีวุฒิ  บุญเกิด (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนเงินล้านบ้านโนนสังข์ นางสาวธิระดา  ทวีฉลาด (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนเงินล้านบ้านโนนสังข์ นายธนศิลป์  ดวงธนู   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ห้องสมุด นิตยา  ศรียงยศ (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ร้านเช่า VCD นางสาวสมหมาย  พงษ์เพชร (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาระบบ ร้านขายรองเท้าบาจา  จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวสุทัศน์  ปัชชา (1) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ นางสาวสายทิพย์  โนนน้อย (2) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ และการแข่งขันวิชาชีพ นายบุญธรรม  พิทักษ์   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การประกอบเครื่อง การติดตั้งซอฟต์แวร์และการติดตั้งเครือข่าย นายศิวกร  หลงสมบูรณื   ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การเขียนโปรแกรมระบบฐานข้อมูลDatabase นางสาววันเฉลิม  เพ็ชรสมัย (1) ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กองทุนหมู่บ้าน นายสุทธิชาญ  จุมพล   ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หุ่นยุ่นอัตโนมัติอาชีวศึกษา ABU 2008 นายชาตรีแก้ว  ไชยพาน   ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
สำรวจคุณภาพของคอมพิวเตอร์แต่ละยี่ห้อ นายวิษณุ  พรหมชา   ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
สกู๊ตเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ นายประวิทย์  นิ่มนวล   ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง
นาฬิกาใบพัด นายสมชาย  ชาติวงษ์   ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดสาธิตระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน นายธนงศักดิ์  รัตนพันธ์   ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดสตาร์ทจักรายานยนต์ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล นายนัฐวุฒิ  เสนคราม   ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดระบบไฟเวที นายวิทยา  กิ่งจันมน   ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดฝึกทักษะการสตาร์ทมอเตอร์ แบบสตาร์ - เดลต้า นายวรนารถ  อาจสาลี   ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดฝึกต่อวงจรไฟฟ้าของตู้เย็น นายเกียรติศักดิ์  เหลืองทอง   ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดฝึกต่อวงจรเครื่องปรับอากาศ นายนัฏวัฒน์  ประเคนรี   ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดฝึกการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส พร้อมใบงาน นายจิรวัฒน์  รังคุภูติ   ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดฝึกการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าพร้อมใบงาน นายสงัด  หนุสรณ์   ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดทดลองปั้มน้ำอัตโนมัติ นายปัญญา  กตะศิลา   ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดทดลองการโปรแกรมและควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า นายทนงศักดิ์  ออมชมพู   ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดจำลองการควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าโดยใช้ Timer Relay นายวรชาติ  วิเศษสังข์   ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดคอนโทรลระบบไฟเวที นายประสิทธิ์  ใจศรี   ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดควบคุมไฟเวทีแบบเคลื่อนที่ได้ นายอภิชาติ   โชติ   ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดควบคุมไฟเวทีแบบเคลื่อนที่ได้ นายพรชัย  นามเกษ   ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดควบคุมคอนโทรลระบบน้ำ นายกำจัด  ชัยภูมิ   ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ชุดการป้องกันมอเตอร์ไหม้จากไฟตก นายเฉลิมพร  วงศ์สุพรรณ   ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง
จานดาวเทียม นายสงกรานต์  ภูมิลาวัลย์  -  ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องออกกำลังกายผลิตไฟฟ้าเอนกประสงค์ นายฉัตรชัย  แพ่งพนม (2) ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องออกกำลังกายผลิตไฟฟ้าเอกประสงค์ นายฉัตรชัย  แพ่งพนม   ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ นายมงคลศักดิ์  ศุขแจ้ง   ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องสีข้าว นายสมชาย  ศรีหวาด (4) ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องย่างพลังงานไฟฟ้า นายธนา  ทองโพธิ์   ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องฟักไข่ นายไทสัน  สำเร็จ   ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องปั่นปุยฝ้าย นายชัยณรงค์  ดาวไสย์ (3) ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น นายชาตรี  แสงสาย   ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องช่วยสอนแบบขยายเสียง นายสันติ  สุรนารถ   ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
เครื่องขูดมะพร้าวโดยใช้สวิตซ์ไฟหรี่ควบคุมความเร็ว นายมนัส  ศรียะลา   ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
รถพลังงานไฟฟ้า กลุ่ม ชย.32 (3) ปวช. ช่างยนต์
รถฝึกขับ กลุ่ม ชย.33 (3) ปวช. ช่างยนต์
ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องยนต์ตั้งแท่น 2 เครื่อง (ISUZU) นายประยทุธ  จันทร์ดวงศีร (3) ปวช. ช่างยนต์
ปรับปรุงชุดสาชิตเครื่องยนต์ นายภัทรพล  อัครชาติ (3) ปวช. ช่างยนต์
แท่นฝึกงานการติดตั้งชุดครัท กลุ่ม   ปวส. ช่างยนต์
ชุดฝึกจักรยานยนต์ 4 จังหวะ  ออร์โต้ กลุ่ม ชย.32 (3) ปวช. ช่างยนต์
เครื่องยนต์อเนกประสงค์ กลุ่ม ชย.31 (3) ปวช. ช่างยนต์
เครื่องยนต์เล็กประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง LPG นายทินกร  ขันทา (3) ปวช. ช่างยนต์
เครื่องทำความสะอาดกรองอากาศรถยนต์ นายจักรพันธ์  จันดำ (3) ปวช. ช่างยนต์
เครื่องขัดสีโป้รถยนต์ นายอำพล  ยอดโพธิ์ (3) ปวช. ช่างยนต์
อุปกรณ์เจาะดิน นายพยัคฆราช  โกมณเทียร (1) ปวช. ช่างโลหะการ
เตาเผาถ่านแบบเศรษฐกิจพอเพียง นายเรื่องฤทธิ์  คำแก้ว (1) ปวช. ช่างโลหะการ
เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร นายสมพงษ์  สมอรัตน์ (4) ปวช ช่างโลหะการ
จักยานปั้นน้ำ นายชัยวัฒน์  โขงรัตน์ (4) ปวช ช่างโลหะการ
เครื่องออกกำลังกายแขนและหน้าท้อง นายวิชัย  กามภากุล (5) ปวช. ช่างโลหะการ
เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า นายบุญยง  กงกัญญา (5) ปวช. ช่างโลหะการ
เครื่องอบแห้งอเนกประสงค์ นายกฤษดา  สิงห์สวัสดิ์ (4) ปวช ช่างโลหะการ
เครื่องสับมันสำปะหลัง นายวันชัย  ปราบเสียง (3) ปวส. ช่างโลหะการ
เครื่องโยกออกกำลังกาย นายธนาวัฒน์  พุฒตาพงษ์ (4) ปวช ช่างโลหะการ
เครื่องย่างไก่อัตโนมัติ นายวิทยา  โสฬส (2) ปวส. ช่างโลหะการ
เครื่องย่อยพลาสติก นายสัญลักษณ์  อาจทวีกุล (4) ปวช. ช่างโลหะการ
เครื่องพมพ์ขนมท้องม้วน นายสุริยันต์  ไชยจันดา (1) ปวส. ช่างโลหะการ
เครื่องฝานมันสำปะหลัง นายชาตรี  โลมาศ (2) ปวช. ช่างโลหะการ
เครื่องฝานมะละกอ นายสมหมาย  น้ำหวาน (2) ปวส. ช่างโลหะการ
เครื่องบิดเกลียว นายศักดิ์สุนทร  ผลัดศรี (1) ปวส. ช่างโลหะการ
เครื่องบังคับรถจักรยานยนต์เดินทางเดียว นายนเรศ  วงศ์เลิศ (1) ปวส. ช่างโลหะการ
เครื่องบริหารหน้าท้อง นายสันติสุข  โพธาราม (5) ปวช. ช่างโลหะการ
เครื่องบริหารต้นขา นายพันทิวา  โปร่งจิต (4) ปวช. ช่างโลหะการ
เครื่องบริหารขาและหน้าท้อง นายพุธ  อินทบุตร (4) ปวช. ช่างโลหะการ
เครื่องบริหารข้อสะโพก นายสมปอง  มะนาศรี (5) ปวช. ช่างโลหะการ
เครื่องบดน้ำแข็ง นายสิราวุฒิ  ดาสันทัด (1) ปวส. ช่างโลหะการ
เครื่องคั่วอเนกประสงค์ นายสุริยา  เพชรล้วน (2) ปวช. ช่างโลหะการ
เครื่องคั่วอเนกประสงค์ นายรัฐพงษ์  คงสิม (2) ปวส. ช่างโลหะการ
เครื่องไกวเปลเด็กอัตโนมัติ นายวิชัย  เรืองศรี (1) ปวส. ช่างโลหะการ
เครื่องกวาดขยะ นายมนตรี  ศรีลาชัย (4) ปวช ช่างโลหะการ
เอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบปั้มงานท่อ ว่าที่ ร.ต สุรชาติ  แปลนาค     เทคนิคอุตสาหกรรม
ลิ้นชักคีย์บอร์ด นายประหยัด  ทองสุด   หน. เทคนิคอุตสาหกรรม
รถยก นายมนตรี  วาดงาม   หน. เทคนิคอุตสาหกรรม
เครื่องสีข้าวด้วยมือ 2 นายทวีชัย  เทยมสิงห์   หน. เทคนิคอุตสาหกรรม
เครื่องสีข้าวด้วยมือ 1 นายวรยุทธ  ทุมนาค   หน. เทคนิคอุตสาหกรรม
เครื่องเลื่อยวงเดือนขนาด 14 นิ้ว นายณรงค์กรณ์  บึงไกร   หน. เทคนิคอุตสาหกรรม
เครื่องรีดอเนกประสงค์ นายพรเพชร  พรมสิทธิ์   ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม
เครื่องรีดอเนกประสงค์ นายธงชัย  ศรีนนท์   ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม
เครื่องรัดยาง นายณรงศักดิ์  แหวนเงิน   ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม
เครื่องย่อยชีวภาพ 2 นายนวมินทร์  พูนทา   หน. เทคนิคอุตสาหกรรม
เครื่องทำไอศกรีม นายทองสุข  ธุรการ   ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม
เครื่องทดสอบแรงดันน้ำ นายมาลาทอน  สีหบุตร   หน. เทคนิคอุตสาหกรรม
เครื่องทดสอบปั้มน้ำแบบอนุกรมและแบบขนาด นายพงษ์ศักดิ์  เหลาศรี   หน. เทคนิคอุตสาหกรรม
เครื่องทดสอบปั้มน้ำ นายเจษฎา  สาสังข์ (5) ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม
เครื่องกรีดก้านตาล นายสุนทร  ทุมนาค (4) ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม
เครื่องกรีดก้านตาล นายวิโรจน์  มณูธรรม   หน. เทคนิคอุตสาหกรรม
เครื่อง Slice เอนกประสงค์ นายชัยรัตน  พรหมสมบัติ   หน. เทคนิคอุตสาหกรรม
ขลุมวัวช่วยชาติ นายวิโรจน์  มณูธรรม   หน. เทคนิคอุตสาหกรรม
อนิเมชั่น เรื่อง "ตาอินกับตานา" ด้วย FLASH 8  นายเฉลิมเกียรติ  บุญฑล (1) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ถ่ายภาพ ET-Robot 877(1) นักศึกษา ปวส     เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ถ่ายภาพ ET-Robot 877 นักศึกษา ปวส     เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ควบคุมโดยมนุษย์ นักศึกษา ปวส     เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สื่อการสอนความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นางสาวทัศนีย์  อภัยศิลา (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์ศิษย์เก่าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายเฉลิมฤทธิ์  สุภาลักษณ์ (1) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายเลิศศักดิ์  หงษ์จันทร์ (1) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์ช่วยสอนวิชางานวงจรดิจิตอล นางสาวอำพร  ประทุมวัน   ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เว็บไซด์ช่วยสอนวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นางสาวกันยา  แก้วพะโอะ (1) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เว็บไซด์ช่วยสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นายอคัรพล  อิทศรี   ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระบบบันทึกสถิติการเข้าใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ต นักศึกษา ปวส     เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูลร้านขายสินค้าซุปเปอร์เค นางสาวปิยวรรณ  ทองกล่ำ   ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระบบงานห้องสมุด  LIBRARY นักศึกษา ปวส     เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระบบกันขโมยอเนกประสงค์ นายธนรักษ์  รัตน์ขันธ์ (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระบบกันขโมยควบคุมด้วยมือถือ นางสาวศิริวรรณ  ใจแก้ว (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รถตรวจจับโลหะบังคับด้วยคอมพิวเตอร์ นายพิชเยนทร์  สุระโยธิน (1) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับระบบซื้อขายอุปกรณ์ก่อสร้าง นายอนุสรณ์  ศรีพอง (1) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
โปรแกรมควบคุมไฟฟ้าภายในบ้าน นักศึกษา ปวส     เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บอร์ควบคุม DC  มอเตอร์แบบ Close Loop ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS51 นายเพชร  งอนสวรรค์ (4) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บทเรียนช่วยสอน (CAI) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
นายวิสิทธิ์  พาที (1) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บทเรียนช่วยสอน (CAI) ระบบเครือข่าย นางสาวศิริเนตร  สุดชนะ (1) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บทเรียนช่วยสอน (CAI) คอมพิวเตอร์และอุปกร์ นายพิชานัน  บัวพร (1) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บทเรียนช่วยสอน (CAI) คอมพิวเตอร์และอุปกร์ นางสาวนวลอนงค์  วงศ์เสนา (1) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บทเรียนช่วยสอน (CAI) การเรียนชั้นประถม 3 นายจำลอง  มาลา (1) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บทเรียนช่วยสอน (CAI) FLASH 8  นายสุริยัน   สุภาพ (1) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ควบคุมกระแสไฟฟ้าภายในบ้านด้วยคอมพิวเตอร์ นายชัยธวัช  ชาวโยธา (1) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่องสายพันธุ์สุนัข นางสาวจุฑารัตน์  พุทธแสน (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การพัฒนาเว็บเพจองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ นางสาวประกายดาว  สายแก้ว (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การพัฒนาเว็บไซต์ CMS ด้วยโปรแกรม Mambo 2 นักศึกษา ปวส     เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การพัฒนาเว็บไซต์ CMS ด้วยโปรแกรม Mambo นักศึกษา ปวส     เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ETT ROBOT 16F877 นายอำนาจ  มุทาพร (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ETT ROBOT 16F877 นายอนิวัฒน์  ฤทธิ์เดช (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ETT ROBOT 16F877 นายกำชัย  บุญร่วม (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ETT ROBOT 16F877 นายเฉลิมชัย  จันทรแจ่ม (2) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ETT ROBOT 16F877 นายศุภชัย  โยธี (1) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ET Robot RD2 นักศึกษา ปวส     เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แอมป์กีต้าร์ 30 วัตต์พร้อมตู้ลำโพง นายอดิศักดิ์  ศรีภักดิ์ (1) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
อินเวอร์เตอร์ 300 วีเอ นายวีระศักดิ์  ศรีผ่องใส (3) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
อินเวอร์เตอร์ 200 วัตต์ นายจักรพันธ์  ศิริเรือง  (2) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
อินทีเกรท แอมป์ 30+30 วัตต์ นายวารี  สีดำ (3) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได้ 0 - 30 โวลท์ นายชิโนรส  นธิรมย์ (2) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
หุ่นยนต์นักสำรวจ นายศุภชัย  สมแก้ว (4) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
หุ่นยนต์นักเก็บอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล นายสุนันธ์  จันทะพันธ์ (6) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
หมวกกันน๊อกสื่อสาร นายพนมกร  หลอมทอง   ปวช อิเล็กทรอนิกส์
เสียงขยายเสียง 200 วัตต์ นายสุนันท์  จันทะพันธ์ (3) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาเครื่องเสียง นายสำราญ  อุ่นคำ (6) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
วงจรหน่วงเวลาและป้องกันไฟตกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้คอมเพรสเซอร์ นายนพรัตน์  เทพมุสิก (2) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
ระบบเสียงตามสาย นายวีระยุทธ  คุชิตา (5) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
ระบบปฎิบัติการช่วยสอน นายกิตติศักดิ์   จันทรา  (4) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า นายบุญเทียน  อินทรีมาศ (4) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
เพาเวอร์แอมและปรีโทรหลอด นายธีรภาส  วงศ์วรรณา (6) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เพาเวอร์แอมป์แยกสัญญาณ 6 ช่องสัญญาณ  นายศุภสรธ์  สีแดง (3) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
เพาเวอร์แอมป์มอสเฟต 150 วัตต์ สเตอริ นายไชยวัฒน์  ผลอ้อ (3) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
เพาเวอร์แอมป์ 500 + 500 วัตต์ นายสุประวัติ  มะณีบุญ (5) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เพาเวอร์ซับพลาย 0 - 50 โวลท์ 4 แอมป์ นายเสรี  ธงชัย (3) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
ป้ายโฆษณาสามมิติ นายจิตดำรง  พิมพ์ทอง (5) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
ปั้มลมโดยใช้คอมเพรสเซอร์ นายสามารถ  ศรีภักดิ์ (2) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
ป้องกันภัยให้รถยนต์ นายอภิรักษ์  บุญเสริม (1) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
น้ำพุเสียงดนตรี  พร้อมแสง สี ควบคุมโดย คอมพิวเตอร์ นายกำธร  ย่อมพันธ์ (2) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
ตู้ดับกลิ่นรองเท้าด้วยรังสี ยูวี นายสมควร  ทองละมุล (3) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
ตู้แช่เอนกประสงค์ขนาดเล็ก นายพิพัฒน์  ศรียะลา (3) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
ดอลบี้โปรลอจิกเซอร์ราวด์ ซาวด์ โปรเซสเซอร์เปลี่ยนเป็น ปรีแอมป์ คาราโอเกะ นายอภิวันท์  ดาดวง  (4) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องส่งสัญญาณเตือนโดยระบบโทรศัพท์มือถือ นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐโส (3) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องล้างรถแบบหยอดเหรียญ นายศักดา  วุฒิสาวงศ์ (4) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องรดสวนอัตโนมัติ นายอนนท์  แสวงผล (4) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ นายนฤดล   สิ้นทุกข์   ปวช อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องผสมเทียม 8 ช่อง นายบุญเรือน  ทองบาง (10) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องปรับจอและโปรเจคเตอร์อัตโนมัติ นายสมศักด์  เติมใจ (3) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องบริการน้ำดื่มอัตโนมัติ นายวีระชัย  ศิริกา (4) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องตัดขาทรานซิสเตอร์ นายชุมพล    ทองคำ   ปวช อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องตั้งเวลา 12 ชม. ระบบดิจิตอลควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ นายอาทิตย์  ราย (3) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องฉายแสงทำแผ่นวงจร นายอรรถพล  เอียมสะอาด (2) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า 4 เอ้าพุทด้วยรีโมท นายอำนวย  เสาศิริ (3) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องกำเนิดสัญญาณโทรทัศน์แบบไร้สาย นายศักดิ์พิชัย  ทิพย์มงคุณ (6) ปวช อิเล็กทรอนิกส์
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน        
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        
โครงการอบรมประกอบธุรกิจงานบริการช่างยนต์        
โครงการเทียบเท่าผลผลิต(Flag Ship) ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส        
โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากับบริษัทมติชนจำกัด        
กีฬาแผนกบริหารธรกิจสัมพันธ์ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา      
การรับการนิเทศและติดตามผล กรมอาชีวศึกษา        
การประกวดโครงงาน วัสดุรีไซเคิลและสัปดาห์วิทยาศาสตร์        
การบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์การเรียน        
การใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา