ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
เว็บไซต์แผนกวิชาต่างๆ
Personal Sites
Login FormHitstats Counter
Home


ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเดิมของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษได้ที่
http://www.sisat.ac.th/html

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอุดม วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ หัวหน้าแผนกวิชา และคณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณโรงพละอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : อภิชาติ  โยธี รายงาน / ภาพ)

Last Updated (Thursday, 27 August 2015 18:46)

 

การประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

งานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับการประเมินจัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ  และศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ นายหยาด พลตรี รองผู้อำนวยการ นางประจักรษ์ศรี สุต๋า หัวหน้างานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ พร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน วันที่ 26 สิงหาคม 2558  ณ ห้องเรียนเทียบโอนฯ อาคาร To Be Number one ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 26 August 2015 16:58)

 

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558  ณ สำนักงานประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมีคณะกรรมการประเมิน 4 ท่าน ได้แก่ ดร. ไพบูลย์ มีศิลป์, นารัตน์มณี บุญใหญ่, นายมณวรรธ์ นกอิ่ม และนายเดช ทองแก้ว

(S7 :ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ ภาพ )

Last Updated (Wednesday, 26 August 2015 15:54)

 

โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มอบหมายให้ นายอภิชาติ  โยธี และนางพีรรัชฎากรณ์  สุดประเสริฐ ครูผู้สอน นำนักศึกษาระดับ ปวส.1 จำนวน 113 คน เข้าดูงาน ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นกระบวนการทำงานจริงในสถานประกอบการ และสมารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

(S1 S2 : อภิชาติ  โยธี รายงาน / พีระรัชฎากรณ์ สุดประเสริฐ ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 25 August 2015 14:14)

 

โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มอบหมายให้ นายอภิชาติ  โยธี และนางพีรรัชฎากรณ์  สุดประเสริฐ ครูผู้สอน นำนักศึกษาระดับ ปวส.1 จำนวน 113 คน เข้าดูงาน  ณ สำนักพิมพ์พานทอง จำกัด และบริษัทศรีสะเกษการพิมพ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นกระบวนการทำงานจริงในสถานประกอบการ และสมารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

(S1 S2 : อภิชาติ  โยธี รายงาน / พีระรัชฎากรณ์ สุดประเสริฐ ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 25 August 2015 14:14)

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 65 guests online
facebook like