ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ครูจรินทร์ เจนจิตต์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ครูจรินทร์ เจนจิตต์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ประจำแผนกวิชาช่างยนต์ ได้จัดเอกสารประกอบการสอน รายวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2004 ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้เรียบเรียงขึ้นตรงตามเนื้อหาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทดลองใช้และปรับปรุงเพื่อจัดทำเป็นผลงานประกอบการประเมินขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จึงขอเผยแพร่ผลงานวิชาการดังกล่าวเพื่อให้ครูผู้สอนในรายวิชานี้ได้มีโอกาสนำไปประกอบการเรียนการสอนและแสดงความคิดเห็นต่อผู้จัดทำในโอกาสต่อไป

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

 

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

>>>>> ดูประกาศ ผลสอบ คลิ๊กที่นี่ <<<<<

 

โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร"  นายอุดม วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการ นางวรดา ขันตี หัวหน้างานครูที่ปรึกษา และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธี คุณแม่ผ่องศรี แซ่จึง ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา พร้อมคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลศรีสะกษ โดย นางกุสุมา มีศิลป์ พยาบลวิชาชีพ กลุ่มเวชกรรสังคม นายกฤตภาส สีหะวงษ์ และนายสิทธิพล สิงห์ทอง กลุ่มเยาวชนสัมพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้รับคาวมรู้ และมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

(S1 S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาย / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

พิธีปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและการปลูกจิตสำนึกของครูที่ปรึกษา

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและการปลูกจิตสำนึกของครูที่ปรึกษา โดยมอบเกียรติบัตร ให้แกคณะครูผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท แก่คณะครูที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ความรู้และประสบการ์งานอาชีพ รุ่นที่ 10

งานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2558 โดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึง หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ณ อาคาร To Be Number One วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S2 S4 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ รายงาน)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 35 guests online
facebook like