วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง วันที่ 8 - 12 ธันวาคม พ.ศ.2557 กติกาการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พิธิกร จินตลีลาและใบสมัคร

[ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่]

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

นักศึกษา ปวช. 3 แผนกวิชาโลหะการ รับทุนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

บริษัท วัฒนาไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด มอบเงินจำนนวน 25,000 บาท ให้ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อเป็นทุนการศึกษา ให้กับ   นักศึกษา ทุนละ 5,000 บาท เนื่องในโอกาส นักศึกษาไปฝึกประสบการวิชาชีพกับทางบริษัทฯ โดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหวงศ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และครู จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ นายอนุชา ศิลาโชติ นายณัฐพล ขันแก้ว นายสัมฤทธิ์ บุญกลิ่น        นายเจษฏา แสงแก้ว และ นายชันณรงศ์ วงษ์พะเนา นักศึกษา ปวช.3 แผนกวิชาช่างโลหะการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557      ณ สนามหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1 S4 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพมันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

คณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะครู บันทึกเทป ถวายพระพร 5 ธันวาคม 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน  วโiกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวคม 2557   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องแสดง 1 สถานวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

(S6 :จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / สุจิรา ภู่ธราภรณ์ ภาพ)

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายอุดม วัชรพงศ์วณิช นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี นายหยาด    พลตรี นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S3 : จฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

ประชุมแนวทางการดำเนินงาน โครงการคลีนิคคุณธรรมในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

พระใบฎีกาถนอมศักดิ์ ปญฺญาธโร พระธรรมวิทยากร ประจำคลีนิคคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายอุดม วัชรพงศ์วณิช   รองผู้อำนวยการฯ นายสง่า ยอดไพอินทร์ หัวหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นางผ่องพิศุทธิ์ ลาลุน ผู้ดูแลและประสานงานโครงการฯ พร้อมคณะทำงาน ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงาน โครงการคลีนิกคุณธรรมในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2558      วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

โครงการเทคนิคร่วมใจ น้อมนำเยาวชนสู่เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกต้นไม้ 4,000 ต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานพิธิเปิด โครงการ"เทคนิคร่วมใจ น้อมนำเยาวชนสู่เศรษฐกิจพอเพียง" กิจกรรมปลูกต้นไม้ 4,000 ต้น โดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กล่าวรายงานประธานในพิธี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดศรีสะเกษ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่  นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกีรยติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงมีพระชนมายุ ๘๗ พรรษา และสร้างจิตสำนึก ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม และชุมชนในพื้นที่ เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557    ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 
More Articles...
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like