@@@ ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

ต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และคณะศึกษาดูงาน จากวิทบาลัยการอาชีพเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอุดม วัชรพงศ์วณิช  นายหยาด พลตรี นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกษ พร้อมคณะครูเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ ไพคำนาม ครูวิชาช่างกลโรงงาน ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน    ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางเตือนใจ ไพคำนามรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ ศึกษาดูงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S2 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายธมกร ศิลาบุตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
สารพัดช่างศรีสะเกษ นายพศิน ปัจฉิม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ นางสุกฤตา แสวงทรัพย์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ คณะกรรมการประเมิณผล ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2557  ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S4 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

ครูอำลาท่านผู้อำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายทวีทรัพย์ จันทรัจตน์ และ
นายจรินทร์  เจนจิตต์ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ ให้คำอวยพรแก่ นายธีราทัต สมพงษ์ ในโอกาสอำลาไปดำรง
ตำแหน่ง ช่างเครื่องกลระดับ 3  ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 24
ตุลาคม 2557 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายอุดม วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการฝ่าย
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายหยาด พลศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คุณครู ทุกแผนกวิชา
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง แม่บ้าน ยามรักษาความปลอดภัย ประชุมพร้อมกันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2/2557  ผู้อำนวยการฯ กล่าวแสดงความยินดีกับ นายสุรชัย จันทร์ชนะ นายพยนต์  สืบเสน และ
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข ครูสาขาวิชาช่างยนต์ ที่เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S2 S3 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Captivate

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Adobe Captivate เมื่อวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2557 และ
นายหยาด พลศรี รองผู้อำนวยการ ประธานพิธีปิด โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก
นายสมยงค์ จันทร์งาม หัวหน้างาน
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ การอบรมนำทีมโดย นายอุดร เศษโถ หัวหน้างานสื่อการเรียน
การสอนพร้อมคณะตัวแทนสาขาวิชาเพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย
โปรมแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมมีทั้งทักษะในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และสามารถนำความรู้ไปพัฒนา 
ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S2 S7 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 
More Articles...

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.

ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like