@@@ ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

เตรียมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร หัวหน้างานกิจกรรม
และ ตัวแทนงานวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัด เข้าประชุมเพื่อ เตรียมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
เตรียมการประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  เตรียมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และประเมิน
สมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้นิเทศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S3 S4 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

ประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฯ โดยนาย อรัญ สิงห์คำ ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ประธานที่ประชุม พร้อมคณะผู้บริหาร จากสถานบันอาชีวศึกษาทั้ง 8 แห่งในสังกัด
เข้าร่วมประชุม โดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S3 S2 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน/ ปพชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

ต้อนรับ นายซอ ทาวี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายซอ ทาวี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา
และคณะมาเยี่ยมชม ติดตาม นักศึกษาทุนพราะราชทาน ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่อาณาจักรกัมพูชา
(ด้านการศึกษา)โรงเรียนกำปงเฌอเตียล ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2557 
ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S8 S3 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน /ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอุดม วัชรพงศ์วณิช  นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับ นายชื่นจิต คิ้วทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาส
นำคณะครู เยี่ยมวิทยาลัยฯ และศึกษาดูงานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และแผนกวิชาต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและ
ประสบการณ์   ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S2 S3 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

ประชุมดำเนินงานและประเมินศุนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายพัสกร คำเพาะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ องค์ประธาน
นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมดำเนินงานและประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์ฯ จาก 8 วิทยาลัยฯ ในสังกัด
เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S3 S9 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 
More Articles...

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.

ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like