ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวะแบบครบวงจร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา อาชีวศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ, วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ,วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ร่วมต้อนรับ และรับการประเมิน ผลการดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวแบบครบวงจร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

 

 

การประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

 

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางและวางแผน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

(จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

 

 

 

 

 

 

ประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม ในการขยายบาบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข หัวหน้างานโครงการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย ครูอินทร์ จงจำ ครูประชาไทย ไกยฝ่าย และ ครูสุภัค ใจเย็น และ นายสุชาติ เทสันตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบาง ร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม ในการขยายบาบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองบาง อ. น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

(S2 S4 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ประชาไทย ไกยฝ่าย ภาพ)

 

ประชุมโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

ข่าวจากฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายอุดม  วัชรพงศ์วณิช  รองผู้อำนวยการ  พร้อมคณะครู และคณะกรรมการดำเนินงาน  ประชุมการดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  ประจำปีงบประมาณ 2558  เมื่อวันที่  27  มีนาคม  2558  ณ  ห้องฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S4 : สมจันทร์  ปราบภัย  รายงาน/ภาพ)

 

 

กิจกรรม 5. ส แผนกเทคนิคการผลิต

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

แผนกวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิศรีสะเกษ จัดกิจกรรม 5 . พัฒนาแผนก ปีการศึกษา 2557 นำโดยคุณครูนพดล สิ้นทุกข์ หัวหน้าแผนกวิชาฯ พร้อมด้วยคณะครู ได้แก่คุณครูพร บุญคง คุณครูวรพล แปลนนาคสิน คุณครูสัจจา อินทรสุขศรี คุณครูพงศธร สมัครสมาน คุณครูธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ และคุณครูพรเพชร พรมสิทธิ์ พร้อมด้วยนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต ร่วมใจกันจัดกิจกรรมพัฒนาแผนก ขึ้นเพื่อจัดผังเครื่องจักรใหม่ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานมากยิ่ง ขึ้น ทำความสะอาด ทาสีพื้นโรงงานใหม่ และฯลฯ ณ แผนกเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

(S1 S3 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ ภาพ )

 
More Articles...
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites