@@@ ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายเลิศ  ก้านเหลือง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายองอาจ  อรรคบุตร ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายวุฒิพงษ์  ทองพีระ ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน นายอภิชาติ  โยธี ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมคณะครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2557   เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ บริษัท มิตซูบิชิอิเล็กทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

(S1 S2 S6: อภิชาติ  โยธี รายงาน /  ภาพ)

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายเลิศ  ก้านเหลือง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายองอาจ  อรรคบุตร ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายอภิชาติ  โยธี ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมคณะครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2557   เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

(S1 S2 S6: อภิชาติ  โยธี รายงาน /  ภาพ)

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายประสิทธิ์  ชนะวงศ์ ครูแผนกวิชาโลหะการ พร้อมคณะครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2557   เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  จังหวัดปราจีนบุรี

(S1 S2 S6: อภิชาติ  โยธี รายงาน /  ภาพ)

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายหยาด  พลตรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ปวช.2 และปวส.1  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
(S2 S6: อภิชาติ  โยธี รายงาน / ภาพ)

 

แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ แสดงผลงาน งานเทิดไท้ราชินี 73 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ


นางสาวเฉลิมพร  นาคพันธ์ คุณครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ นำนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.1 แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ แสดงผลงานพร้อมสาธิตในงานเทิดไท้ราชินี 73 ปี อาชีวะสร้างชาติ ระหว่างวันที่ 12 - 15 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณถนนลูกหลวงริมคลองผดุงกรุงเกษม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(S3 S6 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์  รายงาน /เฉลิมพร  นาคพันธ์ ภาพ)

 
More Articles...

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.

ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like