วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยการนำของ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ ได้นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย (พิธีรดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์) เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ได้นำบุคลากรสรงน้ำพระพุทธรูป  พระวิษณุกรรม พระภูมิเจ้าที่ของวิทยาลัย จากนั้น เปิดโอกาสให้บุคลากรได้รดน้ำขอพร และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความชุ่มฉ่ำสนุกสนานเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ลานจามจุรี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : ณัฐพล ศรีรักษา รายงาน/ภาพ)

 

เยี่ยมชมแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายหยาด  พลตรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.กฤษา  สุชีวะ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา  เข้าเยี่ยมชมแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการประสานความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ วันที่ 8 เมษายน 2557  ณ แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน / กวินทัต  โพธะเลศ  ภาพ)  

 

บรรพชาสามเณรเยาวชนต้นแบบสู่ AEC

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสุจิรา  ภู่ธราภรณ์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีตามโครงการบรรพชาสามเณรเยาวขนต้นแบบสู่ AEC ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2557  ณ วันเมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ  โดยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ได้ร่วมพิธ่ีขอขมาบิดา-มารดาจากนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน เพื่อบวชอุทิศแทนคุณพ่อแม่และสร้างรากฐานที่มั่นคงดีงามให้แก่เยาวชน

(S6 : จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน / นางสุจิร า  ภู่ธราภรณ์ ภาพ) 

 

อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายหยาด พลตรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการก่อนปฏิบ้ติงานจริง ตามโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" เทศกาลสงการนต์ ประจำปี 2557 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกิดทักษะในการให้บริการอย่างมั่นใจและปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการ โดยได้รับเกียรติผู้ร่วมพิธีเปิด นายประชุม มีลา หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับขี่,นายกิจโชค ยี่สรง ผจก.ทั่วไป บริษัทศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด, นายบุญช่วย จึงวรรธณพันธ์ ผู้เทนจากบริษัทอีซูซุตังปักศรีสะเกษ จำกัด, นายรัฐวิทย์ ธนะอัครโรจน์ ผจก. ศูนย์บร้การบริษัท วี เอส เค ออโตโมบิล, พร้อมด้วยนายศักดิ์ชาญ สมสอางค์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ, นายวิวัฒน์ บุญพิคำ รองผู้อำนวการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ, คณะครู นักเรียนนักศึกษา วันที่ 2 เมษายน 2557 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน / นายกวินทัต  โพธะเลศ  ภาพ)  

 

ประชุม ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ครูอัตราจ้างเพื่อรับนโยบายแนวทางในการบริหารงานการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 3 ฝ่าย นายหยาด  พลตรี นายวิวัฒน์  บุญพิคำ  นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี  ประชุมข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ครูอัตราจ้างเพื่อรับนโยบายแนวทางในการบริหารงานการศึกษา ปีการศึกษา 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : จุฑาทิพย์  ชัยนิลพันธ์ รายงาน / จารุวรรณ บุญปัญญา ภาพ)  

 
More Articles...

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.

ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like