วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home

สรุปผลการแข่งขันการประกวดแดนเซอร์,ประกวดร้องเพลงไทยสากล(หญิง),การประกวดร้องเพลงไทยสากล (ชาย),การประกวดจินตลีลา ,การประกวดพิธีกร,การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย),การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง วันที่ 8 - 12 ธันวาคม พ.ศ.2557

[ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่]

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2552 ยินดีต้อนรับ

กรูปรีอันตราย 1 คว้ารางวัล สถิติสูงสุดอันดับ 2 พิชิตความประหยัดเด็กไทยยอดนักคิด

นายวสันต์ อุไรวงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ พร้อมด้วย นายชวลิต ศรีเลิศ นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์ นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา และนายสิริชัย สิมชมภู ครูแผนกวิชาช่างยนต์ นำทีมนักศึกษา จำนวน 16 คน ร่วมการแข่งขัน Honda ECO Mileage Challenge "ฮอนด้า ประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 17/2557 " บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดขึ้น เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 โดย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ทีม กรูปรีอันตราย 1 คว้ารางวัล สถิติสูงสุดอันดับ 2 คือ 1,266.445 กิโลเมตร/ลิตร ในประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษา พิชิตความประหยัดเด็กไทยยอดนักคิด ณ สนามไทยแลนด์ เซอร์กิต อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

(S7 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / เกียรติศักดิ์ เสวะนา ภาพ)

 

นักศึกษารับการแนะแนว จาก บริษัท แคนนอน ไฮเทค ประเทศ ไทย จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และคณะครู ในแผนกฯ นำนักศึกษา พค.23 พค.24 มบค.11 รับฟังการแนะแนว จาก บริษัท แคนนอน ไฮเทค ประเทศไทย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกสถานประกอบการ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2557 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1  : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ ธนเดชน์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

แนะแนวการศึกษาต่อ นักศึกษา ปวส. 2

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะครู นักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ คุณธีรยุทธ ฉายสว่างวงศ์ ประธานกรรมการบริษัทดัชมิลล์ จำกัด พร้อมคณะ ในโอกาสมาแนะแนวการศึกษา แก่ นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ,ช่างยนต์,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,และเทคนิคการผลิต และมีจุดประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ผู้จบการศึกษา ชั้น ปวส. ตามสาขาวิชา และสาขางาน ที่บริษัทกำหนด ได้ศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นทุนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

แนะแนวการศึกษาต่อ นักศึกษา ปวช.3

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะครู นักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ เรือเอก วิเชียร สังข์น้อย ที่ปรึกษาโครงการนักเรียนเครื่องกลเรือ คุณสุดารัตน์ สุวรรณเพิ่ม ผู้จัดการโครงการเครื่องกลเรือ จากบริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด (SCM) และ นำนักศึกษา รับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ ในโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1 S2 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ / ปพัชญานันทน์ ธนเดนช์ธาดากรณ์ ภาพ)

 

ประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพดีเด่น และสมาชิกดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

คณะผู้บริหาร คุณครู นักเรียนนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน และรับการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพดีเด่น และ สมาชิกดีเด่น ระดับสถาบันการศึกษา อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S7 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / สมคิด พิมสอน ภาพ)

 
More Articles...
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites
facebook-like