ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน @@@ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ ของธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะ อศจ. /ภาค 2557
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Home งานโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ

โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล

นำนักศึกษาทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557 เข้าเฝ้าฯ

ตามที่ สถาบันการศึกษา ได้ถวายทุนการศึกษาในโครงการพระราชทาความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรของราชอาณาจักรกัมพูชา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรได้กราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาธิคุณนั้น วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จึงได้จัดส่งรายชื่อ ผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาทุนพระราชทาน ฯ เป็นจำนวน 11 คน ไปยังโครงการฯ เพื่อสรุปรวบรวมนำความกราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาธิคุณให้คณะผู้แทนสถาบันการศึกษาและคณะวิชานำผู้รับทุนพระราชทานฯ เข้าเฝ้าฯ ต่อไป

 

 

โครงการ ASEAN Vocation Camp.

ด้วย งานความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้นำนักศึกษาไทยและกัมพูชา จำนวน 26 คน
นำทีมโดย คุณครู อินทร์ จงจำ , คุณครู บุญมี สารชาติ และคุณครู พนิตานันท์ ลีราช
เข้าร่วมโครงการ ASEAN Vocational Campl. ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลล่า
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่างนักศึกษาอาชีวศึกษาจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ให้มีความรู้ในเรืื่องการค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบ FTA ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาชีพ

(ปัตธิตา จันทร์หอม รายงาน / อินทร์จงจำ ,บุญมี สารชาติ ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 03 September 2014 10:57)

 

พิธีปิด โครงการอบรมระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือฯ

นายอุดม วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิด โครงการอบรมระยะสั้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย กับ จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย ประชาชนจากจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่สำเร็จผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน 20 คน ผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ผู้บริหารจากวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ วิทยากรจาก วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยากรจาก วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ นักศึกษาทุนพระราชทานฯ (กัมพูชา) จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และ คณะดำเนินงาน โดยมี นายยุทธสาร สารการ เป็นผู้กล่าวพิธีปิด โครงการนี้ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Wednesday, 05 March 2014 16:44)

 

พิธีเปิด โครงการอบรมระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือฯ

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย กับ จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา ขึ้น โดยจัดการศึกษาและอบรมด้านการซ่อมบำรุง หลักสูตรระยะสั้นในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร งานครั้้งนี้มี คณะผู้บริหารจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ คณะหัวหนัางานสำนักงานจัดหางานและฝึกอบรมวิชาชีพ 
จังหวัดพระวิหาร นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นฯ จากจังหวัดพระวิหาร จำนวน 20 คน รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักศึกษาทุนพระราชทานฯ (กัมพูชา) นักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  
(ปัตธิตา จันทร์หอม รายงาน / ณัฐพล ศรีรักษา ภาพ )

Last Updated (Wednesday, 05 March 2014 14:54)

 

ประเมินและคักเลือกนักเรียนนักศึกษารับรางวัลพระราชทาน

นักศึกษาทุนพระราชทาน ฯ (กัมพูชา) ได้ร่วมต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นาย วิศิษฐ คูรัตนเวช
ประธานเปิดการประเมินและคัดเลือก นักศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตตรวจราชการที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2556
โดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมต้อนรับ ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษได้คัดเลือก นายสุทธินันท์ ชั้นกลาง นักศึกษา ปวส.2
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการประเมินฯ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม T VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
(ณัฐพล  ศรีรักษา ,สุจิตรา  ศรีสมพงษ์  ภาพ)

Last Updated (Monday, 27 January 2014 10:33)

 
More Articles...
ระบบงานต่างๆในวิทยาลัยฯ
SISAT Personal Sites